Ogłoszenie o sprzedaży aparatu RTG

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc  Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój, ul. prof. Jana  Rudnika 3 B, 34-700 Rabka-Zdrój ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż wycofanego z użytkowania cyfrowego mobilnego aparatu RTG  Kodak Point - OF - CARE CR-ITX 560 System.

 

Podstawowe dane przedmiotu sprzedaży:

 1. Aparat cyfrowy mobilny Typu Kodak Point - OF-CARE CR-ITX 560 System, Rok produkcji 2008, nr seryjny  10173 , producent Kodak /Carestream  Health System.
 2. Cena wywoławcza: 42 500,00 zł.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, o ile tak będą stanowiły obowiązujące  w dniu sprzedaży przepisy.

 1. Przedmiot sprzedaży częściowo sprawny; uszkodzona listwa detekcyjna - do naprawy.
 2. Aparat serwisowany przez firmę Carestreeam Health System do roku 2012 - do wycofania z użytkowania.
 3. Stan wyeksploatowania: aparat jest wyeksploatowany w nieznacznym stopniu, wykonywał średnio 400 zdjęć rocznie podczas eksploatacji.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i jakość przeznaczonego do sprzedaży sprzętu.

Przedmiot sprzedaży można oglądać w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Instytutu, po uprzednim telefonicznym lub  e-mail’owym uzgodnieniu terminu wizyty do dnia 21.02.2018 r.

Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz dopiskiem  „Przetarg na sprzęt wycofany z użytkowania” należy przesłać na adres:  Instytut  Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy ul. prof. Jana  Rudnika 3 B, 34-700 Rabka-Zdrój  lub złożyć w Sekretariacie Budynku Administracyjnego (pokój nr 103)  do dnia 22.02. 2018 r., w dni robocze od poniedziałku do piątku, do godziny 10.00.

W przetargu Oferentami mogą być osoby fizyczne lub prawne.

 Zawartość oferty:

 1. w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko, PESEL, adres Oferenta oraz adres do korespondencji,
 2. jeżeli Oferentem jest osoba prawna - nazwę firmy, NIP, adres siedziby oraz adres do korespondencji,
 3. datę sporządzenia oferty,
 4. dokument potwierdzający wpłatę wadium,
 5. zobowiązanie Oferenta do zakupu sprzętu w przypadku wyboru jego oferty,
 6. oferowaną cenę,
 7. oferowany termin zapłaty, nie dłuższy niż 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Instytutu, budynek Administracyjny  pokój nr  112.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie, określonej w niniejszym ogłoszeniu, kwoty  wadium 4 250,00 zł, w gotówce  w Kasie Sprzedającego lub przelewem na konto Nr 25 1020 3466 0000 9302 0002 3226 w PKO BP S.A Oddział w Rabce-Zdroju w terminie  do 21.02.2018 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/wym. rachunek).

Wpłacone wadium przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone.

Zastrzegamy przepadek wadium na rzecz Sprzedającego, jeżeli:

 • Oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy,
 • Oferent nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Sprzedawca wybierze Oferenta, który zaoferował cenę  najwyższą.

Sprzedawcy  przysługuje  prawo  swobodnego  wyboru  oferty, jeżeli Oferenci zaoferowali tę samą  cenę.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu trzech dni roboczych  po otwarciu ofert. 

Wydanie przedmiotu sprzedaży oraz jego odbiór przez Oferenta nastąpi niezwłocznie, protokołem zdawczo-odbiorczym,  po zapłaceniu ceny nabycia, jednak nie później niż 14 dni od daty zapłaty. Prace techniczne związane z przygotowaniem sprzętu do transportu z pomieszczenia gdzie przebywa, zabezpieczenie i ubezpieczenie oraz wszelkie koszty z tym związane, są po stronie Oferenta.

Zapłata winna być wniesiona, w terminie zadeklarowanym  w ofercie, w formie przelewu bankowego  na konto podane na fakturze.

Osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych informacji oraz uzgodnienia terminu oglądania   sprzętu jest: p. inż. Marek Ziemianin  tel. 18 267 60 60 wew. 214 lub mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów lub kończących specjalizację w dziedzinie: choroby płuc dzieci. Istnieje również możliwość rozpoczęcia wyżej wymienionej specjalizacji. Oczekujemy doświadczenia w pracy z dziećmi.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Oferty proszę kierować na adres: kadry@igrabka.edu.pl lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy Rabce-Zdroju

ul. prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 317 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:30.


Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni lekarzy specjalistów z chirurgii klatki piersiowej.

Pracę można rozpocząć od zaraz. Zapewniamy dobre warunki płacowe.

Oferty proszę kierować na adres: kadry@igrabka.edu.pl lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy Rabce-Zdroju

ul. prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 317 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:30.


Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni pielęgniarki.

Oferty proszę kierować na adres: poczta@igrabka.edu.pl lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy Rabce-Zdrój

ul. Prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 243 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 12.00.