Realizowane badania kliniczne:

Klinika Pneumonologii

Podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, badanie kliniczne fazy 2 mające na celu ocenę aktywności przeciwwirusowej, wyników klinicznych, bezpieczeństwa, tolerancji oraz zależności farmakokinetycznych / farmakodynamicznych różnych dawek preparatu JNJ-53718678 u dzieci  ≥ 28 dnia życia i  ≤ 3 roku życia  z ostrą infekcją dróg oddechowych spowodowaną zakażeniem wirusem syncytium nabłonka oddechowego.

Nr badania: 53717678RSV2002

Nr EUdraCT: 2016003642-93

 

Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie II fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania lenabasum w leczeniu mukowiscydozy.

Nr protokołu: JBT101-CF-002

 

Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy

Badanie fazy Ib/IIa badające bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę oraz farmakodynamikę wielokrotych dawek POL6014 inhalowanych doustnie u pacjentów z mukowiscydozą.

Nr protokołu: SNT-I-018

 

Dodatkowe informacje