1.KĘDZIERSKA I., KĘDZIERSKI W., KURZAWA R.
Wpływ zmienionych warunków środowiskowych na powstawanie rozwój chorób alergicznych.
Terapia, 1996, IV, 5 czI /34/, 3-1

 

2.KIEŁBASA S., JAROSZ J., SYBILSKI W,, HAŁUSZKA J.
Wpływ przewlekłej choroby układu oddechowego na proces uczenia się.
Psychologia Wychowawcza, 1988, 5 524-531

 

3.KIERYŁ. M., OSTROWSKI T.M., LOHN Z., KIEŁBASA S., JAROSZ J., GONTARCZYK E., GONTARCZYK W.
Stymulacja rytmiczno-ruchowa w terapii dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Wprowadzenie elementów muzykoterapii w pracy psychologa i pedagoga.
OT lMiDz, Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe

 

4.KOPYTKO E., STRZEBOŃSKA E.
Pneumocystodosis in Chronic Broonchi and Lung Diseases
Bulletin de la Socitete Franacise de Parasitologie, 1990, 1, 394

 

5.KOPYTKO E.
Mykoplazmatyczne zapalenie płuc u dzieci.
Klinika Pediatryczna, 1996, 3, 27-31

 

6.E.KOPYTKO, A.POGORZELSKI, J.PAWLIK, J.ŻEBRAK:
Przyczynek do diagnostyki aspiracji ciał obcych.
III Konferencja Naukowa Bronchologia Dziecięca, 20-21.11.1997, Rabka, s.46.

 

7.E.KOPYTKO, J.ŻEBRAK, A.NIŻNIK, J.BUCHWALD, B.SKUZA:
Zarośnięcie oskrzela pośredniego.
XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich 17-20.09.1997r. –Wrocław, s.253.

 

8.KOSMALSKI P., MAZUREK H.
Wrodzona niedrożność przełyku z przetoką przełykowo-tchawiczą dolną oraz towarzyszącą wiotkością krtani i tchawicy: obserwacja kliniczna.
Przegląd Lekarski, 1990, 47, 9, 673-674

 

9.KRAWCZYK J., CICHOCKI T., GAWEŁ J., ŻEBRAK J.
Studies on Aerosoltherapy with Immunoglobulin in Children with Bronchiestasis and/or Bronchitis.
Journal of Aerosol Medicine, 1991,61

 

10.KRUPIŃSKA J., HANICKA M., KOWALIK J., BUKOWSKA E., MACURA C., FIREK H.
Infectious Obstructive Bronchitis (lOB) in Children - a Pharmacological and Clnical Study on Combined Treatment with Aminophylline and Aspirin
Materiały - EPRS Cracow 22-24 September 1983 OT IMiDz, Rabka, 1985, 305

 

11.KURZAWA R.
Alfa-1 -antytrypsyna surowicy krwi. Charakterystyka biochemiczna. Wrodzone niedobory oraz funkcje biologiczne.
Gruźlica, 1975, 2, 189

 

12.KURZAWA R., OGAREK-ŚLIWA E.
Niedobór alfa-1-antytrypsyny (A-1-AT) u dzieci z nawrotowym obturacyjnym zapaleniem oskrzeli oraz marskością wątroby
Przegląd Pediatryczny, 1976, 3, 177

 

13.KURZAWA R., OGAREK-ŚLIWA E.
Zachowanie się alfa-1-antytrypsyny (a -1-at) w przebiegu zapaleń oskrzeli u dzieci w wieku od 0 do 3 lat.
Pneumonologia Polska, 1976, 3, 203

 

14.KURZAWA R., GAWEŁ J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., RUDNIK J., ZIELEŃ B.
Influence ot Inhalation Therapy on Some Proteins of Bronchial Secretion in Children with CNSLD - Pilot Study.
1st Belgian Symposium on Aerosols in Medcine. Brussels, June 15-16 1979 Recent advances in aerosol therapy, 1979, 17

 

15.KURZAWA R.
Zachowanie się aktywności proteolitycznej surowicy krwi, stężeń inhibitorów enzymów proteolitycznych oraz układu Pi w przewlekłych nieswoistych chorobach układu oddechowego (p.n.ch.u.o.) u dzieci.
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, 1982

 

16.KURZAWA R.
Zakażenie gruźlicze niemowlęcia przez matkę ze zmianami ropnymi piersi.
Pediatria Polska, 1983, 11, 905

 

17.KURZAWA R., RUDNIK J., GAWEŁ. J., HAŁUSZKA J., ŻEBRAK J.
Evaluation of Mucolytic Drugs Administratiori on the Basis of Local Defense Mechanisms and Regional Ventilation Factors Influencing the Deposition of Aerosols.
Materiały sympozjum nt surfaktantu płucnego Rabka 3-5 maja 1984 79

 

18.KURZAWA R., ŚCIŚLICKI A.
Choroby alerg?izne układu oddechowego
Rozdział w: Ostre przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci. Pod red J Rudnika
M.Hanickiej PZWL, Warszawa 1987. 210-247

 

19.KURZAWA R., PAWEŁEK J., HANICKA M.
The nteraction Between Selecteci Mucolytic Agents aud Monolayer of DPL -Main Component
of Lung Surfactant „in Vitro.
Pamiętmk VI Kongresu [PRS, Hetsnki 1987 68

 

20.KURZAWA R., PAWEŁEK J., HANICKA M.
Wpływ niektórych bronchodiIateró na surtaktant płucny „in vitro.
Pamiętnik VI Kongresu EPRS, HeIsinki 1987

 

21.KURZAWA R., PAWEŁEK J., HANICKA M.
Oddziaływanie pomiędzy wybranym środkami mukolitycznym a monowarstwą DPL (główny składnik surfaktantu płucnego „in vitro”)
Pamiętnik VI Kongresu EPRS Helsinki 1987

 

22.KURZAWA R., PISIEWICZ K., NAWROCKA-KAŃSKA B.
Epidemiology of Respiratory Diseases in Childhood
The European Resp.
Journal, 1988, 2.227

 

23.KURZAWA R., GAWEŁ J., MATOGA S., RUDNIK J., WERYS R..
Ocena zachowania się poziomu teofiliny w surowicy krwi i w ślinie u dzieci chorych na dychawicę oskrzelową.
Pediatria Polska, 1988, 9, 557-562

 

24.KURZAWA R., HANICKA M., PAWEŁEK J.
Study ot the Temperature Dependence of the Surface Actvity of Films Cantaning DPPC in the Presence of Selected Aerosolized Drugs
Joumal of Aerosol Medicine, 1988 3, 228

 

25.KURZAWA R., PAWEŁEK J., HANICKA M.
Wpływ niektórych bronchodilatatorów na surfaktant płucny „in vitro.
Materiały Sympozjum zorganizowanego przez Firmę Boehringer Ingeiheim nt „Astma oskrzelowa patogeneza leczenie”, Warszawa, 1988, 108

 

26.KURZAWA R., PISIEWICZ K.
Prevalence of Positive Skin Prick Test Reactivity in 9-Year Old Children.
Alergy, 1989, 12, 9, 151.

 

27.KURZAWA R., NAWROCKA-KAŃSKA B., GAWEŁ J., SORDYL K.
Evaluation of Tests Used in Children for Inhalant Allergy Diagnosis „in vitro”
The European Resp.
Journa!, 1990, 10, 387

 

28.KURZAWA R, DONIEC Z.
Glikokortykosterydy, mechanizm działania oraz ich rola i miejsce.
OT IMiDz, Rabka. 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe, 14

 

29.KURZAWA R., DONIEC Z.
Glikokortykosterydy. Mechanizmy działania oraz ich rola i miejsce w leczeniu chorób alergicznych układu oddechowego w wieku rozwojowym
OT IMDz Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkolenowe

 

30.KURZAWA R., MAZUREK H.
Jak można zapobiec rozwojowi alergii u dziecka.
Pediatria Polska, 1990, 5-6, 80-68

 

31.KURZAWA R.
Leczenie dychawicy oskrzelowej w wieku rozwojowym
OT MiDz, Rabka 1990 Pomocnicze rnaterały szkoleniowe, 19

 

32.KURZAWA R., ALKIEWCZ J., DONIEC Z.
Leczenie inhalacyjne w przewlekłych chorobach układu oddechowego w wieku rozwojowym.
OT IMIDz, Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe

 

33.KURZAWA R., ALKEWICZ J, DOMEC Z.
Leczenie inhalacyjne w przewlekłych chorobach układu oddechowego w wieku rozwojowym ogólna charakterystyka aerozoli, aparatura inhalacyjna techniki stosowania inhalacji: wskazania i przeciwskazania do leczenia
07 IMiDZ Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe 19

 

34.KURZAWA R., KALACIŃSKI WŁ., NAWROCKA-KAŃSKA B., HAGER-MAŁECKA B.
Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u dzieci z dychawicą oskrzelową w 3-stopniowym systemie opieki zdrowotnej.
OT lMiDz, Rabka, 1990. Pomocnicze materiały szkoleniowe

 

35.KURZAWA R., SZCZUREK T., PISIEWICZ K., DONIEC Z.
Przydatnosć diagnostyczna testów skórnych u dzieci chorycn na dychawicę oskrzelową zewnątrzpochodną.
Pediatria Polska, 1990, 5-6, 3-8

 

36.KURZAWA R., DONIEC Z.
Sterydoterapia chorób alergicznych układu oddechowego. Cz. 1: Mechanizm działania sterydów. Postępy Pediatrii, 1990, 1-2, 82-85

 

37.KURZAWA R., DONIEC Z.
Sterydoterapia chorób alergicznych układu oddechowego Cz. II: Zasady i metody stosowania preparatów glikokortykosterydowych w leczeniu chorób alergicznych układu oddechowego w wieku rozwojowym.
Postępy Pediatrii, 1990, 1-2, 13-16

 

38.KURZAWA R., MAZUREK H., DONIEC Z.
Zapobieganie alergii wieku rozwojowego.
OT IMiDz, Rabka, 1990. Pomocnicze materiały szkoleniowe, 17

 

39.KURZAWA R., ALKIEWICZ J.
Zasady leczenia nhalacyjnego w chorobach układu oddechowego w wieku rozwojowym.
Nowości Terapii Medycyny, 1990, 4 112-116

 

40.KURZAWA R., KALAC1ŃSKI WŁ.
Zasady postępowania profilaktycznego u dzieci z rodzin o dużym stopniu zagrożenia alergią układu oddechowego. Dziecko alergiczne. OT lMiDz, Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe

 

41.KURZAWA R., MAZUREK H., DONIEC Z.
Zasady postępowania profilaktycznego u dzieci z rodzin o dużym stopniu zagrożenia alergią układu oddechowego. Jak można zapobiec rozwojowi alergii u dziecka
OT lMiDz, Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe

 

42.KURZAWA R.
Astma - Praktyczne pytania i odpowiedzi dla pacjentów i ich bliskich.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę przy Kl.ChAlerg. OT lMiDz. Rabka, 1991 1-36

 

43.KURZAWA R., MATOGA S., GAWEŁ J., SORDYL K., DONIEC Z.
Clinical and lmmunological Evaluation a TwoYear Specific lmmunotherapy with HDM /Bencard/ in Children suffering from bronchial asthma.
Schweizerische Medizinische Wochenschrift. 199140/II, P2357

 

44.KURZAWA R.
Długofalowy program ambulatoryjnego leczenia dychawicy oskrzelowej u dzieci.
Klinika Chorób Alergicznych układu oddechowego dzieci i młodzieży OT IMiDz, Rabka, 1991, Pomocnicze materiały szkoleniowe

 

45.KURZAWA R.
Długofalowy program ambulatoryjnego leczenia dychawicy oskrzelowej w wieku rozwojowym. Pneumonologia i Alergologia Polska. 1991, 2,

 

46.KURZAWA R., JĘDRYS U.
Dziecko chore na astmę. Poradnik.
Klinika Chorób Alergicznych OT lMiDz, Rabka, 1991, Pomocnicze materiały szkoleniowe

 

47.KURZAWA R.
Etiopatogeneza dychawicy oskrzelowej w wieku rozwojowym.
OT IMiDz, Rabka, 1991, Pomocnicze materiały szkoleniowe

 

48.KURZAWA R., GAWEŁ J., SORDYL K., CEWE Z.
Evaluation of 3M Diagnostic Systems Kits in Diagnosis of Allergic Diseases in the Respiratory
Tracts of Children.
Pneumonologia Alergologia Polska, 1991,2

 

49.KURZAWA R.
Leczenie dychawicy oskrzelowej w wieku rozwojowym.
OTIMiDz, Rabka, 1991, Pomocnicze materiały szkoleniowe

 

50.KURZAWA R., GAWEŁ J., SQRDYL K., DONIECZ.
Ocena przydatności zestawów 3M Diagnostic Systems w diagnostyce chorób alergicznych układu oddechowego u dzieci.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1991, 1-2. 10-15

 

51.KURZAWA R., URBANEK E.
Wpływ wirusowych infekcji oddechowych na nadreaktywność oskrzeli i ich znaczenie w etiopatogenezie dychawicy oskrzelowej.
OT IMiOz, Rabka, 1991, Pomocnicze materiały szkoleniowe

 

52.KURZAWA R.
Astma - Praktyczne pytania i odpowiedzi dla pacjentów ich bliskich Wydanie II.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę przy KLCh.A., Rabka, 1992

 

53.KURZAWA R., DONIEC Z., JĘDRYS U.
Długofalowy program leczenia dychawicy oskrzelowej w wieku rozwojowym.
Lekarz Wojskowy, 1992, 59-67

 

54.KURZAWA R.
Etiopatogeneza dychawicy oskrzelowej w wieku rozwojowym. Wydanie II.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę, przy Ki Ch.A OT lMiDz, Rabka, 1992

 

55.KURZAWA R., HANICKA M., NOWAKOWSKAA.
Leki działające na układ oddechowy.
Podstawy farmakologii farmakoterapii wieku rozwojowego, red K.Bożkowa. J.Prokopczyk,
PZWL, 1992, 107-115

 

56.KURZAWA R., DONIEC Z.
Non specific Bronch lal Hyperreactivity to Histamine in Children Suffering from Extrinsic Bronchial Asthma.
Allergy, 1992, 262

 

57.KURZAWA R., DONIEC Z., SORDYL K., GAWEŁ J., JĘDRYS U.
Ocena przydatności oznaczeń alergenowo-swo-stych przeciwciał IgE I IgG4 w diagnostyce dychawicy oskrzelowej u dzieci.
Polish Journal of lmmunology Immunologia PoIska, 1992, 3, 236

 

58.KURZAWA R., DONIEC Z., URBANEK E., JĘDRYS U., MAZUREK H.
Ocena skuteczności preparatu CROMOLYN w leczeniu dychawicy oskrzelowej u dzieci
Pneumonologia „Alergologia Polska, 1992, 3, 68

 

59.KURZAWA R., DONIEC Z., MAZUREK H., URBANEKE.
Ocena wpływu preparatu DITEC na drożność oskrzeli u dzieci chorych na dychawicę oskrzelową
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1992, 3, 70

 

60.KURZAWA R.
Szkoła leczenia dychawicy oskrzelowej w wieku rozwojowym.
Pneumonologia i Alergologia Polska. 1992, 3. 89

 

61.KURZAWA R.. JĘDRYS U., DONIECZ., MAZUREK H., WILLIM G.
Wpływ preparatu BERODUAL na drożność oskrzeli u dzieci chorych na dychawicę oskrzelową
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1992, 3 48

 

62.KURZAWA R., DONIEC Z., JĘDRYS U.
Zasady postępowania z dziećmi chorymi na astmę oskrzelową z uwzględnieniem współpracy z ich rodzicami.
Rozdział w: Leczenie wybranych chorób układu oddechowego pod redakcją T.Płusy, SANMEDlA, Warszawa, 1992, 42-46

 

63.KURZAWA R., JĘDRYS U.
Diagnostyka różnicowa „Wheezingu” u niemowląt i małych dzieci.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę, Rabka 1993

 

64.KURZAWA R., JĘDRYS U.
Testy skórne w diagnostyce chorób alergicznych u dzieci
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę Alergię. Rabka, 1993

 

65.KURZAWA R., JĘDRYS U.
Zasady postępowania z dziećmi chorymi na astmę oskrzelową.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę. Rabka, 1993

 

66.KURZAWA R.
Astma oskrzelowa.
Rozdział w: Pediatria Praktyczna pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1994, 254-267

 

67.KURZAWA R., JĘDRYS U.
Berodual Atrovent w leczeniu obturacyjnym chorób układu oddechowego u dzieci
Terapia leki, 1994. 10, 313-324

 

68.KURZAWA R.
Zapobieganie astmie oskrzelowej.
Rozdział w: Postępy w alergologii pod red. prof. dr hab med.Tadeusza Płusy, 1994, 178 186

 

69.KURZAWA R.
Kierunki leczenia farmakologcznego i postępowania profilaktycznego w alergii/nietolerancji pokarmowej u dzieci
Pamiętnik Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcj Gastroenterołogii, Białystok, 1994. 30-31

 

70.KURZAWA R., URBANEK E., DONIEC Z., TOMALAK W.
Ocena skuteczności programu ćwiczeń ruchowych w rehabilitacji dzieci chorych na astmę oskrzelową.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1994, 3, 220

 

71.KURZAWA R., DONIEC Z., URBANEK E.
Ocena skuteczności programu długoterminowego leczenia astmy oskrzelowej w warunkach klinicznych oraz obserwacji ambulatoryjnej.
Pneumonologia Alergologia Polska, 1994, 3, 223

 

72.KURZAWA R.
Świszczący oddech, tzw. wheezing.
Rozdział w: Pediatria Praktyczna pod redakcja Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1994, 247-254

 

73.KURZAWA R., DONIEC Z., GAWEŁ J., HALOTA A., ŚMIESZEK J.
Wpływ zmian fenologicznych na stan zdrowia dzieci chorych na astmę oskrzelową zewnątrzpochodną i pyłkowicę
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1994, 3, 114

 

74.KURZAWA R.
Zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci
Lekarz Wojska Polskiego. Kraków 14-15 czerwca 1994r, 1994, Pamiętnik VIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Pediatrów, IV 25-32

 

75.KURZAWA R., JĘDRYS U.
Zasady postępowania z dziećmi chorymi na astmę oskrzelową.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym Na Astmę i Alergię, Rabka 1994

 

76.KURZAWA R., DONIEC Z., URBANEK E., DONIEC Z.,
Astma oskrzelowa jako przewlekła choroba o podłożu zapalnym.
Nowa Klinika, Pulmonologia, 1995, 3, 4, 3-6

 

77.KURZAWA R.
Astma oskrzelowa.
Rozdział w. „Leczenie inhalacyjne i rehabilitacja układu oddechowego u dzieci dorosłych - pod redakcją Jerzego Alkiewicza, Volurned, Wrocław, 1995, 235-264

 

78.KURZAWA R., URBANEK E., DONIEC Z BUKOWCZAN Z.
Beta2 mimetyki krótko i długodziałające strategia postępowania w astmie oskrzelowej u dzieci
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego Postępy w zakresie diagnostyki leczenia chorób alergicznych Hotel Forum, Kraków, 1995.163

 

79.KURZAWA R.
Choroby astmopodobne.
Rozdział w Pediatria” pod redakcją B Górnickiego, B.Dębiec i J.Baszczyńskego, PZWL Warszawa, 1995, 142-145

 

80.KURZAWA R., DONIEC Z., URBANEK E., ALKIEWICZ J.
Clinical Evaluation of Efficacy of Long - Term Complex Therapy Program for Children Suffering from Asthma.
Archivos Argentinos de Alergia e Immunologia Clinica, 1995 4, 65

 

81.KURZAWA R., KOSSEK M., DONIEC Z., MAZUREK H., SAMELSKA B., URBANEK E., JĘDRY U., ŚMIESZEK J., BUKOWCZAN Z.
Cromosol 2% i 4% ys Lornusol w leczeniu alergicznego - sezonowego nieżytu nosa u dzieci.
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego „Postępy w zakresie diagnostyki leczenia chorób alergicznych” Hotel Forum. Kraków, 1995,23

 

82.KURZAWA R., JĘDRYS-KŁUCJASZ U.
Diagnostyka astmy oskrzelowej.
Rozdział w. „Dziecko Chore na Astmę”. Integracja dzałań pedagogicznych, medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS. Kraków 1995, 35-41

 

83.KURZAWA R, TOMALAK W., URBANEK E., GONTARCZYK W., DONIEC Z., BUCHWALD J.
Efficiency of the 6 - Week Rehabilitation Programme for Asthmatic Children.
The European Resp.
Journal, 1995, 19, 104

 

84.KURZAWA R., DONIEC Z., MATOGA S., MAZUREK H.
Immunoterapia swoista w praktyce
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę Alergię, Rabka, 1995, Pomocnicze materiały szkoleniowe, 1-18

 

85.KURZAWA R.
Komentarz do artykułu „Astma u niemowląt i małych dzieci.”
Medycyna Praktyczna, 1995, 5, 37-57

 

86.KURZAWA R.
Komentarz do artykułu „Gruźlica”.
Medycyna po Dyplomie, 1995, 4, 176-177

 

87.KURZAWA R.
Leczenie chorób alergicznych u dzieci.
Pamiętnik II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego Pediatrów MSW „Choroby alergiczne u dzieci” Kraków - Krynica. 1995, 20-24

 

88.KURZAWA R., JĘDRYS U.
Leki rozszerzające oskrzela w obturacyjnych chorobach układu oddechowego u dzieci.
Służba Zdrowia, 1995, 44-45, 9-11

 

89.KURZAWA R., STELMACHOWSKA M.
Leczenie stanu astmatycznego u dzieci.
Nowa Klinika, Pulmonologia, 1995, 4, 39-44

 

90.KURZAWA R., KOSSEK M., DONIEC Z., MAZUREK H., SAMELSKA B., URBANEK E., JĘDRYS U.
Ocena kliniczna skuteczności preparatów Cromosol roztwór 2% i 4 % produkcji Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego „Polfa” w Rzeszowie SA w porównaniu z preparatem Lomusol Firmy Fisons w leczeniu pyłkowicy u dzieci i młodzieży.
Rozdział w: Pyłki i pyłkowica - aktualne problemy pod red. R.Śpiewaka, Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 1995, 106-107 wersja ang.s.103- 104

 

91.KURZAWA R., DONIEC Z., SAK I., URBANEK E., MAZUREK H., ŚMIESZEK J.
Ocena porównawcza skuteczności leczniczej Cropoz vs Cromogen u dzieci z astmą oskrzelową
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo- Szkoleniowego „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” Hotel Forum, Kraków, 1995,69

 

92.KURZAWA R., DONIEC Z., E., SAK I., BUKOWCZAN Z., MAZUREK H., ŚMIESZEK J.
Ocena skuteczności i tolerancji preparatu Cropoz-Aerozol.
Postępy Aerozoloterapii, 1995, 3- 4, 127-140

 

93.KURZAWA R., URBANEK E., TOMALAK W., GONTARCZYK W., DONIEC Z., BUCHWALD J.
Ocena skuteczności sześciotygodniowego programu rehabilitacji ruchowej dla dzieci z astmą.
Streszczenia referatów VII Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Koninki, 1995. 20

 

94.KURZAWA R., DONIEC .
Perspektywy immunoterapii
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego „Postępy w zakresie diagnostyki leczenia chorób alergicznych” Hotel Forum, Kraków, 1995, 107

 

95.KURZAWA R., DONIEC Z., JĘDRYS-KŁUCJASZ U.
Program długoterminowego leczenia i kontroli astmy oskrzelowej w wieku rozwojowym w warunkach klinicznych oraz obserwacji ambulatoryjnej. Rozdział w: „Dziecko Chore na Astmę”. lntegracja działań pedagogicznych, medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS, Kraków, 1995,63- 70

 

96.KURZAWA R., DONIEC Z., BUKOWCZAN Z.
Przewlekłe leczenie astmy oskrzelowej u dzieci.
Postępy Aerozoloterapii, 1995, 2, 73-85

 

97.KURZAWA R., DONIEC Z.
Przewlekłe leczenie astmy oskrzelowej u dzieci.
Rozdział w: „Dziecko Chore na Astmę”. Integracja działań pedagogicznych medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS. Kraków, 1995, 43-53

 

98.KURZAWA R., DONIEC Z., SAK I., URBANEK E., BUKOWCZAN Z.
Salmeterol w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 41

 

99.KURZAWA R., MAZUREK H., SAK I., DONIEC Z., URBANEK E., TOMALAK W.
Test swoistej prowokacji ITPSI dooskrzelowej u dzieci z astmą.
Streszczenia referatów Polsko-Słowackie Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 36

 

100.KURZAWA R., JĘDRYS-KŁUCJASZ U.
Testy skórne punktowe
Postępy Aerozoloterapii, 1995, 3-4, 161-165

 

101.KURZAWA R., JĘDRYS-KŁUCJASZ U.
Testy skórne w diagnostyce chorób alergicznych u dzieci.
Nowa Klinika, Pulmonologia, 1995.4, 13-18

 

102.KURZAWA R., JĘDRYS-KŁUCJASZ U.
Testy skórne w praktyce.
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” Hotel Forum, Kraków, 1995,181

 

103.KURZAWA R., ALKIEWICZ J.. JĘDRYS U., DONIEC Z.
Useing of the Berodual, Fenoterol and lpratropium Bromide in Symptomatic Treatment of the Bronchial Asthma.
Journal of Aerosol Medicine, 1995, 1, 57

 

104.KURZAWA R.
Współczesne problemy diagnostyki i postępowania w astmie oskrzelowej u dzieci.
Pediatria Polska, 1995, XXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Gdańsk, 21-23.09.1995, do Nr 9, 21-26

 

105.KURZAWA R., WANAT-KRZAK M.
Pokrzywka
Knika Pediatryczna, 1996, 5, 61-66

 

106.KURZAWA R.
Pomiary PEFR w diagnostyce monitorowaniu leczenia astmy oskrzelowej.
Rozdział w „ Postępy w Pneum000logii i Alergologi Dziecięcej” pod red. R Kurzawy, A Jung. J Zubera. AGAMA S.C Warszawa, 1996, 43-51

 

107.KURZAWA R., DONIEC Z.
Zasadyprzewlekłego leczenia farmakologicznego astmy oskrzelowej u dzieci.
Nowa Klinika. Pulmonologia. 1995, 4, 26-31

 

108.KURZAWA R., DONIEC Z., MAZUREK H.
Narodowy Konsensus Diagnostyki i Leczenia Astmz oskrzelowej.
Warszawa 1996

 

109.KURZAWA R.
Astma oskrzelowa - współczesne problemy diagnostyki i postępowania u dzieci.
Służba Zdrowia, 1996, 8-9, 22, 30,33

 

110.KURZAWA R., JĘDRYS-KLUCJASZ U., MAZUREK H.
Diagnostyka astmy oskrzelowej.
IGiChPZP, Rabka, 1996, Materiały Szkoleniowe przygotowane na III Konferencję Naukowo-Szkoleniową Pneumonologii Wieku Rozwojowego organizowaną w ramach Nadzoru Krajowego, 19-25

 

111.KURZAWA R.
Differential Diagnosis of Asthma in Children
Rozdział w” .Progress in Asthma and Allergy”, 255
Konferencja Astma, Alergia i Immunologia Kliniczna, Łódź, 20-22.06.1996, Marek L. Kowalski, Wydawnictwo „FAST-Łódź”, 1996, 162-166

 

112.KURZAWA R., JĘDRYS-KŁUCJASZ U., MACIEJEWSKA-KURZAWA G.
Gdy lekarz rozpozna astmę - Poradnik.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę I Alergię. 1996, 1-64

 

113.KURZAWA R.
Leczenie stanu astmatycznego u dzieci.
IGiChP ZP, Rabka, 1996, Materiały Szkoleniowe przygotowane na III Konferencję Naukowo -Szkoleniową Pneumonologii Wieku Rozwojowego organizowaną w ramach Nadzoru Krajowego, 58-70

 

114.KURZAWA R., JĘORYS-KŁUCJASZ U.
Moje dziecko ma astmę.
Rhone-Poulenc Rorersp. zoo. Warszawa, 1996, 1-47

 

115.KURZAWA R., DONIEC Z., URBANEK E., SAK L, BUKOWCZAN Z.
Salrneteroi w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci
Rozdział w: Postępy w Pneumonolog I AlergoJogu Dziecięcej” pod red. R Kurzawy, A. Jung, J Zubera, AGAMAS.C Warszawa, 1996, 120-126

 

116.KURZAWA R., WANAT-KRZAK M.
Atopowe zapalenie skóry.
Klinika Pediatryczna, 1996, 5, 55-60

 

117.KURZAWA R.
Pomiary PEFR w diagnostyce i monitorowaniu leczenia astmy oskrzelowej.
IGiChPZP, Rabka, 1996, Materiały Szkoleniowe przygotowane na III Konferencję Naukowo-Szkoleniową Pneumonologii Wieku Rozwojowego organizowanąw ramach Nadzoru Krajowego 71- 73

 

118.KURZAWA R.
Pomiary PEFR w diagnostyce i monitorowaniu leczenia astmy oskrzelowej
Streszczenia Konferencji Ii Ogólnopolskich Targów Producentów Dystrybutorów Urządzeń i Produktów dla Dzieci Chorych na Astmę i Alergię Rabka, 1996 39-44

 

119.KURZAWA R.
Strategia leczenia wziewnego astmy oskrzelowej dzieci
Rozdział w: .„ Postępy w Aerozoloterapii” pod redakcją T.Płusy MEDPRESS. 1996, 43-47

 

120.KURZAWA R., MAZUREK H., WÓJCIK A., JĘDRYS U.,
Uczulenie na roztocze kurzu domowego wśród dzieci przedszkolnych, kierowanych z podejrzeniem astmy oskrzelowej.
International Review of Allergology Clinical Immunology, V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Jachranka, 1996, 2. 6

 

121.KURZAWA R., MAZUREK H., SAK I., URBANEK E.
Zależności między testem swoistej prowokacji oskrzelowej a testami skórnymi i poziomem swoistych przeciwciał IgE we krwi u dzieci z astmą.
Klinika Pediatryczna, 1996 5. 28-31

 

122.KURZAWA R., DOMEC Z.
Zasady przewlekłego leczenia astmy oskrzelowej u dzieci starszych i młodszych.
IGiChP ZP, Rabka, 1996, Materiały Szkoleniowe przygotowane na III Konferencję Naukowo-Szkoleniową Pneumonologii Wieku Rozwojowego organizowaną w ramach Nadzoru Krajowego, 50-57

 

123.KURZAWA R., BUKOWCZAN Z.
Zasady współczesnego - stopniowanego leczenia farmakologicznego astmy oskrzelowej u dzieci.
Rozdział w: „Postępy w Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej” pod red. R Kurzawy. A Jung, J. Żubera, AGAMA S.C., Warszawa, 1996, 100-108

 

124.KURZAWA R.
Szkoła dla chorych dzeci na astmę
Postępy w patogenezie, diagnostyce leczeniu astmy P.O.Ch.P. pod redakcją R. Chazan W. Droszcza, 1996 82-83; V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt.„Postępy w patogenezie i leczemu astmy” Jachranka 2908-1.09.96.

 

 1. R.KURZAWA, J.BARLIŃSKI:
  Lepsza kontrola objawów astmy za pomocą salmeterolu.
  Polski Merkuriusz Lekarski,1997, T. II, Nr 11, 336-339.
 2. R. KURZAWA:
  Steroidy wziewne we współczesnym leczeniu przeciwzapalnym astmy oskrzelowej u dzieci.
  Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1,131-138.
 3. R. KURZAWA, J. BUCHWALD:
  Monitorowane leczenie astmy oskrzelowej u dzieci.
  Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1,151-156.
 4. R.KURZAWA, Z.DONIEC:
  Etiopatogeneza astmy oskrzelowej u dzieci.
  Klinika Pediatryczna ,1997, Vol.5, Nr 5, 59-62.
 5. R. KURZAWA, Z. BUKOWCZAN:
  Nowoczesne spojrzenie na leczenie astmy oskrzelowej u dzieci w zależności od wieku.
  Klinika Pediatryczna,1997, Vol. 5, Nr 5, 69-73.
 6. R. KURZAWA:
  Komentarz do art. Skuteczność dożylnego wlewu salbutamolu we wczesnym okresie leczenia stanu astmatycznego u dzieci.
  Medycyna Praktyczna,1997, 5(75), 97-99.
 7. R. KURZAWA:
  Komentarz do artykułu Skuteczność dożylnego wlewu siarczanu magnezu w leczeniu stanu astmatycznego u dzieci.
  Medycyna Praktyczna,1997,5 (75), 99 -101R. Kurzawa, U. Jędrys-Kłucjasz:
  Edukacja pacjentów chorych na astmę oskrzelową.
  Gazeta Lekarska,1997, 3, 53, 56.
 8. R. KURZAWA, M. HANICKA:
  Rozdział PT. "Leki działające na układ oddechowy ".
  W: "Podstawy Farmakologii i Farmakoterapii wieku rozwojowego". pod redakcją K. Bożkowej i J. Prokopczyk PZWL Warszawa 1997,125-134.
 9. R.KURZAWA, U.JĘDRYS-KŁUCJASZ, Z.DONIEC, H.MAZUREK,E.URBANEK, I.SAK-KOPYTYŃSKA,, M.KRZAK, A.WÓJCIK, Z.BARAN, Z.LOHN:
  Nowosądecki Program Edukacyjny "Z alergią można żyć".- ocena wstępna.
  X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s. 31-32.

 

134.R.KURZAWA:
Profilaktyka astmy oskrzelowej.
VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Alerglogicznego 20-23.11.1997 r., Katowice, s.15-16

 

135.R.KURZAWA:
Etiopatogeneza astmy - rola nabłonka oskrzelowego.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, 9-10.

136. R.KURZAWA:
Współczesne zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, 29-33.

137. R.KURZAWA:
Tradycja i przyszłość - 110 lat lecznictwa pneumonologicznego w Rabce.
Jubileusz 110 Lecia Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc Dzieci w Rabce, 21.04.1997r. , Rabka, s. 13-18.

138. R.KURZAWA:
Recenzja książki "Gruźlica u dzieci" pod redakcją prof. Krystyny Cegleckiej-Tomaszewskiej z serii Biblioteka Pediatry wyd. PZWL Warszawa 1996 r.
Przegląd lekarski, 1997, T.54, 1, 76.

139. R.KURZAWA:
Komentarz do artykułu "Świszczący oddech w okresie wczesnodziecięcym -diagnostyka róznicowa".
Medycyna Praktyczna, 1997, 7-8 (77-78), 123-125.

140. R.KURZAWA:
Komentarz do artykułu"Leczenie stanu astmatycznego u dzieci"
Medycyna Praktyczna, 1997, 11, 81, s.133.

Dodatkowe informacje