1.BASTA M., HERMAN T., TOMANEK E., HECZKO P.
The in Vitro Susceptibility of Polish Isolates of Methicocillin-Resistant Staphylococcus Aureus to Various Antimicrobials
The Poceedings of the 16th Internationał Congress of Chemotherapy, Israel, 1989

2.BARAN J., RUDNIK J., PILECKA W., LOHN Z., KURZAWA R., MATOGA S., ŻEBRAK J.
Psychic and Sociał Problems of Rehabilitation in the Home Environment as an Important Element in complex Treatment of Children with Chronic Bronchial Diseases
Materiały - EPRS Cracow 22-24 September 1983, OT lMiDz Rabka, 1985.
362

  1. J.BARAN, G.LIS, J.KASZUBA-ZWOIŃSKA, J.PRYJMA, J.ŻEBRAK, A.POGORZELSKI:
    The ability of alveolar macrophages to eliminate apoptotic neutrophils - possible correlations with chronic infections of the respiratory tract in children.
    13th European Immunology Meeting, 22-25 June 1997, Amsterdam, Netherlands Immunology Letters, 1997, 56, 1-3, 75.

4.BARANCEWICZ I., BĄK Z., MAZUREK H., RUDNIK 1., ŚLIWA Z.
Dotychczasowe wyniki leczenia aerozolami z nadciśnieniem w zapaleniu zatok u dzieci
Materiały Mistabron - Sympozjum Naukowe. Warszawa 25 kwietnia 1979, Przedstawicielstwo UCB w Polsce, 1979,19

5.BARANCEWICZ I., BĄK Z., MAZUREK H., RUDNIK L, ŚLIWA Z.
Positive Pressure Aerosol Therapy in the Treatment of Chronic Sinusitis in Children.
1st Belgian Symposium on Aerosols in Medicine, Brussels June 15-16 1979. Recent advances in aerosol therapy, 1979, 160

6.BRAŃSKI H., HAŁUSZKA J.
Ocena wydolności wysiłkowej dzieci zdrowych metodą spiroergometrii w układzie zamkniętym. Pneumonologia Polska, 1976, 2. 141

7.BARAŃSKI H.
Ocena stanu czynnościowego układu oddechowego po resekcji tkanki płucnej u dzieci.
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu. Instytut Matki i Dziecka. Warszawa, 1978

8.BARAŃSKI H., KOPYTKO E.
Ocena parametrów wentylacji płuc u dzieci w różnych postaciach gruźlicy.
Pediatria Polska, 1981,4 377

9.BARAŃSKI H., HERMAN S., HAŁUSZKA J.
Zautomatyzowana interpretacja wyników badań równowagi kwasowo-zasadowej krwi.
Przegląd Pediatryczny, 1982, 1 -3, 103

10.BAVARO M.S MAZUREK H., JĘDRYS U.
Changes in Peak Expiratory Flow Rates and Clinical Syrnptoms After Specific Nasal Challenge
Allergy, 1995, 50. 186

11.BELAGUID A., MAZUREK H., MARCHAL F., HASCOET J.M., DUV1V1ER C., PESLIN R.
Low Frequency VS High-Frequency Respiratory Mechanics After Methacholine Challenge in Artificially ventilated Rabbits.
The European Resp .Journal, 1992, 15, 277

12.BELAGUID A., MARCHAL F., MAZUREK H., HASCOET J.M., PESLIN R.
Low-Frequency vs. High-Frequency Respiratory Mechanics After Methacholine Challenge in Artificially Ventilated Rabbits.
Pediatric Pulmonology, 1993, 16. 297-302

13.BERGER VON G., DIETZSCH H,J., LEUPOLD W., WUNDERLICH P., RUDNIK J., ŻEBRAK J., ŻUK E
Empfehlungen fur die Indikation zur Lungenresektionbei kindIichen Bronchiektasen
Kinderarztliche Praxis. 1976, 10, 473

14.BERGMANN K.CH., BRAŃSKI H., GOTZ M., KURZAWA R., LUTHER P., MOUNA C.
Empfehlung zur Definition des Krankheitsbildes Allergische Alveolitis.
Zeitschnft fur Erkrankungen der Atmungsorgane, 1978, 151, 167

15.BOŻKOWA K., RUDNIK J., HAŁUSZKA J., ŻEBRAK J.
Sprawność układu oddechowego w przebiegu mukowiscydozy u dzieci.
Pediatria Polska, 1973, 5, 551

16.BOŻKOWA K., GUTKOWSKI P., HAŁUSZKA J., RUDNIK J., ŻEBRAK J.
Die Beurteilung der Lungenfunktion bei mukoviscidosekranken Kindern.
Zeitschrift fur Erkrankungen der Atmungsorgane 1974, 139, 105

17.BOŻKOWA K., RUDNIK J., BANAŚ D., JANKOWSKA B., KASPRZYK S., KRZYŻANOWSKA J., LAMBERT I., MATUSIK J., NOWAKOWSKA A.
Wstępna ocena przydatności testów smółkowych w rozpoznawaniu zwłóknienia torbielowatego.
BROB, 1977, 91

18.BOŻKOWA K., ŻEBRAK J.
Zwłóknienie torbielowate.
Rozdział w. Pediatria Pod red B.Górnickiego i B Dębiec. PZWL, Warszawa, 1985, 505

19.BOŻKOWA K., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., PROKOPCZYK J., SIWIŃSKA-GOŁĘBIOWSKA H.
Leki przeciwbakteryjne.
Podstawy farmakokigil farmakoterapii wieku rozwojowego, red. K. Bożkowa, J. Prokopczyk,
PZWL, 1992, 246-270

20.BRUNEKREEF B., HOEK G., ROEMER W., KALANDINI A., HAŁUSZKA J. ET AL.
PEACE Study. Background and Design.
The European Resp. Jourrial, 1995, 19, 329

21.BRUNEKREEF B., HOEK G., ROEMER W., KALANDINI A., BALDINI G., VQNDRA V., KOTESOVEC F., RUDNAI P., NIEPSUJ G., HAŁUSZKA J. ET AL.
PEACE Study Discussion and Overview.
The European Resp. Journal, 1995 19, 330

22.BRUŹDZIŃSKI H., GAWEŁ J.
Oznaczanie poziomu IgE w surowicy krwi za pomocą zmodyfikowanego odczynu immunodyfuzji radialnej
Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, 1976, 28

23.J. BUCHWALD:
Zaburzenia drożności dróg oddechowych w chorobach śródpiersia u dzieci.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1,32-37.

24.J.BUCHWALD, B.SKUZA, M.WAJDA, M.MACIASZCZYK:
Wrodzona malformacja tętniczo-żylna jako rzadka przyczyna krwioplucia u dzieci.
III Konferencja Naukowa Bronchologia Dziecięca, 20-21.11.1997, Rabka, s.37.

25.J.BUCHWALD, M.MACIASZCZYK, M.WAJDA, M.PRZYBYŁA:
Zastosowanie nowych technik operacyjnych w leczeniu chorób układu oddechowego u dzieci.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, s.39-40.

26.BUKOWCZAN Z., KURZAWA R., PISIEWICZ K.
Występowanie astmy oskrzelowej i objawów chorób układu oddechowego u dzieci w wieku 7-14 lat zamieszkałych na wsi.
Streszczenia referatów XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Gdańsk, 1995, 17

27.BUKOWCZAN Z., KURZAWA R., PISIEWICZ K.
Występowanie astmy oskrzelowej u dzieci ze środowisk wiejskiego.
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” Hotel Forum, Kraków, 1995, 219

28.BUKOWCZAN Z., KURZAWA R., PISIEWICZ K.
Częstość występowania astmy oskrzelowej u dzieci w Polsce
Alergia Astma Immunologia, Przegląd Kliniczny, 1996, 1, 20-24

29.BUKOWCZAN Z., KURZAWA R.,
Epidemiologia astmy oskrzelowej Zasady diagnostyki prewencji i leczenia astmy oskrzelowej u
dzieci i młodzieży.
IGiChP ZP, Rabka, 1996, Materiały Szkoleniowe przygotowane na III Konferencję Naukowo-Szkoleniową Pneumonologii Wieku Rozwojowego organizowanąw ramach Nadzoru Krajowego, 4-13

30.BUKOWCZAN Z., KURZAWA R.
Epidemiologia astmy oskrzelowej.
Streszczenia referatów z Konferencji lI Ogólnopolskich Targów Producentów i Dystrybutorów Urządzeń i Produktów dla Dzieci Chorych na Astmę i Alergię. Rabka, 1996, 33-38

31.BUKOWCZAN Z., KURZAWA R.
Wpływ sposobu oddychania właściwości fizycznych układu oddychania na depozycję aerozolu w drogach oddechowych.
Rozdział w. Postępy w Pneumonologii Alergologii Dziecięcej” pod red R Kurzawy, A. Jung, J. Żubera, AGAMA S.C., Warszawa, 1996, 164-173

32.BUKOWCZAN Z., KURZAWA R., PISIEWICZ K.
Częstość występowania astmy oskrzelowej u dzieci w Polsce.
Alerga Astma Immunologia, 1996, 1 20-24

33.Z.BUKOWCZAN, R.KURZAWA:
Problemy związane z niedodiagnozowaniem i niedoleczeniem astmy oskrzelowej na podstawie weryfikacji klinicznej pozytywów epidemiologicznych.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s. 23-24.

34.Z.BUKOWCZAN, R.KURZAWA:
Wpływ wybranych czynników środowiskowych na występowanie astmy oskrzelowej u dzieci szkolnych ze środowiska wiejskiego.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s.25-26.

Dodatkowe informacje