Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS-12.02.00-00-001/09-00
projektu nr WND-POIS.12.02.00-00-001/09
pn. „Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy
w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój”
w ramach działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym
priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.