Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego: Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Lider projektu: Województwo Małopolskie

Data podpisania Umowy Partnerskiej: 14.06.2018

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Realizacja projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) pozwoli na udoskonalenie obecnie funkcjonującego systemu zbierania danych i informacji medycznych a także szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych. Dzięki temu zostanie poprawiona obsługa pacjenta przy wykorzystaniu e-usług.

Celem projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług świadczonych w sektorze zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie.

Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są

– ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,

– zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych u informacji medycznych,

– poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

Cel główny oraz cele szczegółowe Projektu są zgodne z celem szczegółowym 2 osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz Działania 2.1 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, jakim jest zwiększony dostęp obywateli i przedsiębiorców do informacji sektora publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji.

Artykuły na temat projektu: