Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój jest instytucją partnerską w ramach realizacji projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” współfinansowany w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie (Lider projektu) w formule partnerstwa z podmiotami leczniczymi zlokalizowanymi na terenie województwa.

 Koncepcja realizacji Projektu zakłada utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie, zawierającej regionalne repozytorium dokumentacji medycznej umożliwiające przechowywanie i wymianę EDM zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami i rekomendacjami w zakresie interoperacyjności i bezpieczeństwa implementowanymi w oparciu o profile integracyjne IHE przy zapewnieniu zgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym metod autoryzacji udostępnianej elektronicznej dokumentacji medycznej.

 Projekt obejmuje również rozwój MSIM o wybrane dodatkowe funkcjonalności/e-usługi: dostęp pacjentów do danych medycznych, wymiana EDM (w tym m. in: udostępnianie, wyszukiwanie i pobieranie dokumentów) pomiędzy podmiotami leczniczymi, e-rejestracja regionalna; połączenie MSIM z ogólnokrajową platformą P1 (w budowie) oraz integrację z innymi krajowymi przedsięwzięciami w obszarach e-Zdrowia oraz krajowej infrastruktury zaufania; zapewnienie środków technicznych niezbędnych dla wymiany danych z innymi platformami regionalnymi; przyłączenie do MSIM kolejnych podmiotów leczniczych, z którymi zostały zawarte umowy o partnerstwie.

 Projekt przewiduje inwestycje w poszczególnych podmiotach leczniczych, które będą miały na celu skuteczne podłączenie podmiotów do MSIM i zapewnienie technicznych możliwości do wytwarzania i wymiany EDM oraz wykorzystywania e-usług dostępnych w Systemie.

Całkowity koszt projektu zł odnoszący się do udziału Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój wynosi 3 381 000 (w tym 90% dofinansowania) na co składa się zakup infrastruktury obsługi środowiska IT oraz koszty pośrednie.


Artykuły na temat projektu: