O instytucieCertyfikatyDeklaracja dostępności

Władze

Dyrektor Oddziału Terenowego mgr Maria Dunaj
Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego ds. Lecznictwa dr n. med. Andrzej Pogorzelski
Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego ds. Naukowych prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek
Główny Księgowy mgr Maciej Witwicki
Pielęgniarka Naczelna dr hab. n. med. Lucyna Tomaszek

Komórki działalności podstawowej

Klinika Alergologii i Pneumonologii dr hab. n. med. Łukasz Błażowski
Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej dr n. med. Maciej Maciaszczyk
Oddział Laryngologii Opieki Krótkoterminowej lek. med. Magdalena Król
Zakład Rehabilitacji mgr Artur Leżański
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej mgr Ewa Działek-Smętek
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej vacat
Samodzielna Pracownia Endoskopii dr n. med. Andrzej Pogorzelski
Zakład Fizjopatologii Układu Oddechowego lek. med. Karolina Gwoździewicz
Zespół Poradni Specjalistycznych vacat
Apteka Szpitalna mgr Piotr Maciejewski
Pracownia Psychologii mgr Laura Rudawska-Guzik
Centralna Sterylizatornia mgr Sylwia Miśkowiec

Szpital bez bólu

Certyfikat “Szpital bez bólu” otrzymany w roku 2019 jest potwierdzeniem wprowadzenia w placówce najwyższych standardów leczenie bólu.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Centralna sterylizatornia

 • ISO 9001:2015

 

 

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Oddział Terenowy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju, zwany dalej Oddziałem Terenowym Instytutu, zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej: www.igrabka.edu.pl

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • strona posiada wyszukiwarkę oraz mapę serwisu,
 • możliwość powiększenia odstępu między literami,
 • możliwość zatrzymania animacji,
 • ułatwienia dla dyslektyków,
 • możliwość powiększenia interlinii,
 • możliwość zmiany wyglądu kursora,
 • możliwość podświetlenia hiperłączy.

Na stronie występują poniższe niezgodności:

 • zamieszczone na stronie niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego – dostosowywane na bieżąco,
 • niektóre linki nie są prawidłowo opisane, nie zawierają informacji o celu – dostosowywane na bieżąco,
 • dokumenty zamieszczone na stronie nie są dostępne cyfrowo w całości – dostosowywane na bieżąco.
 • brak jednoliterowych skrótów klawiszowych,
 • brak audiodeskrypcji,
 • brak mechanizmu umożliwiającego pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacje mobilne

Oddział Terenowy nie posiada aplikacji mobilnej.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Wszystkie jednostki/komórki organizacyjne Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zlokalizowane są w jednym kompleksie budynków znajdujących się przy ul. Jana Rudnika 3 B, w skład, którego wchodzą:

 1. Pawilon VI: Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy, Klinika Pneumonologii, Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Samodzielna Pracownia Endoskopii, Zakład Fizjopatologii Układu Oddechowego, Centralna Sterylizatornia oraz Specjalistyczne Poradnie Przykliniczne,
 2. Pawilon II: Klinika Alergologii i Pneumonologii,
 3. Pawilon X „Modrzew”: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Dział Planowania Badań i Informacji Naukowej,
 4. Pawilon Gimnastyki Leczniczej (Basen),
 5. Budynek Administracji ze Stołówką Pracowniczą.

1.Pawilon VI: Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy, Klinika Pneumonologii, Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Samodzielna Pracownia Endoskopii, Zakład Fizjopatologii Układu Oddechowego, Centralna Sterylizatornia oraz Specjalistyczne Poradnie Przykliniczne.

OTOCZENIE BUDYNKU

Przed głównym wejściem znajduje się oznaczony parking z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, oznaczonymi ogólnie przyjętym oznakowaniem.

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA DO BUDYNKU

Wejście główne do budynku jest bezprogowe, drzwi automatycznie rozsuwane i wzbudzane na detektor ruchu.

DOSTĘP DO INFORMACJI

 1. Punkt informacyjny – portiernia usytuowana w bezpośredniej bliskości od wejścia do budynku.
 2. Zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i głosowy – tablice informacyjne, portier.
 3. Punkt informacyjny jest zaprojektowany w taki sposób, by można było z niego skorzystać nie tylko w pozycji stojącej, ale też w pozycji siedzącej.
 4. Portiernia/punkt informacyjny nie jest wyposażony w stanowiskową pętlę indukcyjną.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla.
 6. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

KOMUNIKACJA POZIOMA I PIONOWA WEWNĄTRZ BUDYNKU

 1. Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 2. Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 3. W budynku znajdują się windy przystosowane dla osób o szczególnych potrzebach.
 4. Schody pomiędzy kondygnacjami posiadają antypoślizgową nawierzchnię, a także poręcz po jednej stronie.

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721 z późn.zm.). Nie ma możliwości przebywania z psem na leczeniu szpitalnym. Zapewniona jest całodobowa opieka pielęgniarska i lekarska.

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

Na każdej kondygnacji znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób o szczególnych potrzebach.

EWAKUACJA

Zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez:

 1. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób zgodny z przepisami,
 2. szkolenia i instrukcje dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
 3. przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz na dwa lata, ćwiczeń z praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji.

 

2. Pawilon II: Kliniki Alergologii i Pneumonologii

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA DO BUDYNKU

 1. Przy wejściu do budynku znajdują się schody.
 2. Wejście nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 3. Przed głównym wejściem brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

DOSTĘP DO INFORMACJI

 1. W budynku znajdują się tablice informacyjne.
 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla.
 4. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

KOMUNIKACJA POZIOMA I PIONOWA WEWNĄTRZ BUDYNKU

 1. W budynku istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej.
 2. Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów.
 3. Brak wind, podnośników i podjazdów.
 4. Pionowe ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 5. W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej w postaci wąskich korytarzy, przejazd osób poruszających się na wózkach jest możliwy, ale utrudniony.

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721, z późn.zm). Nie ma możliwości przebywania z psem na leczeniu szpitalnym. Zapewniona jest całodobowa opieka pielęgniarska i lekarska.

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

EWAKUACJA

Zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez:

 1. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób zgodny z przepisami,
 2. szkolenia i instrukcje dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
 3. przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz na dwa lata, ćwiczeń z praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji.

 

3. Pawilon X „Modrzew”: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Dział Planowania Badań i Informacji Naukowej.

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA DO BUDYNKU

 1. Przy wejściu do budynku znajdują się schody. Znajduje się również podjazd jednak skorzystanie z niego przez osobę na wózku wymaga pomocy ze strony personelu.
 2. Przed głównym wejściem brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

DOSTĘP DO INFORMACJI

 1. W budynku znajdują się tablice informacyjne.
 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla.
 4. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

KOMUNIKACJA POZIOMA I PIONOWA WEWNĄTRZ BUDYNKU

 1. W budynku istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej.
 2. Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów.
 3. Brak wind, podnośników i podjazdów.
 4. Pionowe ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 5. Poziome ciągi komunikacyjne są  dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721 z późn.zm.).

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

EWAKUACJA

Zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez:

 1. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób zgodny z przepisami,
 2. szkolenia i instrukcje dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

4. Pawilon Gimnastyki Leczniczej (Basen)

OTOCZENIE BUDYNKU

Przed głównym wejściem znajduje się  wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone ogólnie przyjętym oznakowaniem.

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA DO BUDYNKU

Wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim – pochylnia.

DOSTĘP DO INFORMACJI

 1. Zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i głosowy – tablice informacyjne, pracownik.
 2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla.
 3. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

KOMUNIKACJA POZIOMA I PIONOWA WEWNĄTRZ BUDYNKU

 1. Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 2. Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721, z późn.zm).

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

W budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób o szczególnych potrzebach.

EWAKUACJA

Zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez:

 1. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób zgodny z przepisami,
 2. szkolenia i instrukcje dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

5. Budynek Administracji ze Stołówką Pracowniczą

OTOCZENIE BUDYNKU

Przed głównym wejściem do budynku brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA DO BUDYNKU

 1. Przy wejściu do budynku znajdują się schody.
 2. Wejście nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

DOSTĘP DO INFORMACJI

 1. Zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i głosowy – tablice informacyjne, pracownik.
 2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla.
 3. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

KOMUNIKACJA POZIOMA I PIONOWA WEWNĄTRZ BUDYNKU

 1. W budynku istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej.
 2. Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów.
 3. Brak wind, podnośników i podjazdów.
 4. Pionowe ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 5. Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. z 2011 r.
Nr 127 poz. 721, z późn.zm.).

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

EWAKUACJA

Zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez:

 1. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób zgodny z przepisami,
 2. szkolenia i instrukcje dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Oddział Terenowy Instytutu.

Oddział Terenowy Instytutu na bieżąco analizuje i weryfikuje niedostosowania w celu ich skutecznej eliminacji.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dz.U. 2019 poz. 848

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dz.U. 2019 poz. 1696