1. Nazwa i adres sprzedawcy:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, e-mail: poczta@igrabka.edu.pl

  1. Tryb sprzedaży:

Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

  1. Miejsce sprzedaży i składania ofert kupna:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, Budynek Administracji (pokój 103).

  1. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawaną nieruchomość:

Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami: 18 26 76 155, 18 26 76 060 wew. 214, 237.

  1. Przedmiot sprzedaży oraz wysokość ceny wywoławczej:

1)  prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewid.  nr 4269  o pow. 0,1516 ha, zlokalizowanej przy ul. M.C. Skłodowskiej w Rabce-Zdroju, zabudowanej  budynkiem – Pawilon VII  stanowiącym odrębną własność o  kubaturze – 2574,0 m3, powierzchni użytkowej – 452,0 m2, powierzchni zabudowy – 317,0 m2, dla której prowadzona jest Księga wieczysta Nr KW NS2L/00010550/7 przez Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza: 633 220,00 zł, wadium – 63 322,00 zł

  1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie przez Sprzedającego zgody Ministra Zdrowia na sprzedaż, na podstawie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

UWAGA

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, o ile tak będą stanowiły  obowiązujące w dniu sprzedaży przepisy.

  1. Termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 09.08.2021 r. o godz. 1000

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Budynku Administracji Sprzedającego (pokój 108), w dniu 09.08.2021 r. o godz. 1100

  1. Warunki uczestnictwa:

1)  warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie, określonej w niniejszym ogłoszeniu kwoty wadium w gotówce: w Kasie Sprzedającego lub przelewem na konto Nr 25 1020 3466 0000 9302 0002 3226 w PKO BP S.A Oddział w Rabce-Zdroju, w terminie do 06.08.2021 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/wym. rachunek),

2) wpłacone wadium przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone,

3) zastrzegamy przepadek wadium na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy,

4) z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta notarialna przedwstępna umowa sprzedaży,

5) koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości w całości ponosi kupujący.

  1. Kryteria wyboru oferty:

1) ocena   ofert   dokonywana   będzie   w  ramach   przedmiotu   sprzedaży,  według  kryterium   najwyżej zaoferowanej ceny,

2) sprzedawcy  przysługuje  prawo  swobodnego  wyboru  oferty, jeżeli Oferenci zaoferowali tę samą  cenę nabycia oraz ma prawo unieważnienia przetargu bez podania  przyczyny, w każdym czasie postępowania przetargowego.

Ogłoszenie w PDF-ie