1. Nazwa i adres sprzedawcy:
  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B,  34-700 Rabka-Zdrój, e-mail: poczta@igrabka.edu.pl
 2. Tryb sprzedaży:
  Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.
 3. Miejsce składania ofert kupna:
  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, Budynek Administracji (pokój 103).
 4. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawaną nieruchomość:
  Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami: 18 26 76 155, 18 26 76 060 wew. 214, 237.
 5. Przedmiot sprzedaży oraz wysokość ceny wywoławczej:
  1.  prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewid. nr 4267/2 o powierzchni 0,1396 ha, zlokalizowanej przy ul. Prof. Jana Rudnika w Rabce-Zdroju, dla której prowadzona jest Księga wieczysta Nr KW NS2L/00027780/0 przez Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych,
  2. cena wywoławcza: 79 205 zł, wadium – 7 920,50 zł.
   UWAGA
   Do ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, o ile tak będą stanowiły obowiązujące w dniu sprzedaży przepisy.
 6. Termin składania i otwarcia ofert:
  Termin składania ofert upływa w dniu 25.01.2022 r. o godz. 1000.
  Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Budynku Administracji Sprzedającego (pokój 108), w dniu 25.01.2022 r. o godz. 1100.
 7. Warunki uczestnictwa:
  1. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie, określonej w niniejszym ogłoszeniu kwoty wadium w gotówce: w Kasie Sprzedającego lub przelewem na konto Nr 25 1020 3466 0000 9302 0002 3226 w PKO BP S.A Oddział w Rabce-Zdroju, w terminie do 24.01.2022 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/wym. rachunek),
  2. wpłacone wadium przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone,
  3. zastrzegamy przepadek wadium na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy,
  4. z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta notarialna przedwstępna umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,
  5. koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w całości ponosi kupujący.
 8. Kryteria wyboru oferty:
  1. ocena ofert dokonywana będzie w  ramach przedmiotu sprzedaży, według kryterium najwyżej zaoferowanej ceny,
  2. sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli Oferenci zaoferowali tę samą cenę nabycia oraz ma prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, w każdym czasie postępowania przetargowego.

Ogłoszenie (PDF)