Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc informuje, że na podstawie Rozdziału 3 §24-27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu, przeprowadzono publiczny przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewid. nr 4267/2 o pow. 0,1396 ha, zlokalizowanej przy ul. Prof. Jana Rudnika w Rabce-Zdroju, dla której prowadzona jest Księga wieczysta Nr KW NS2L/00027780/0 przez Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg przeprowadzono zgodnie z ogłoszeniem z dnia 4 stycznia 2022 r., w siedzibie Oddziału Terenowego Instytutu, w budynku Administracji w dniu 25.01.2022 r. o godz. 11:00. Wpłynęła 1 pisemna oferta z ceną 79 205,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięć zł), która została wybrana.

Pobierz plik (PDF)