Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego – WYNIK

 

 

 1. Nazwa i adres sprzedawcy:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój,
e-mail: poczta@igrabka.edu.pl

 1. Tryb sprzedaży:

Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

 1. Miejsce składania ofert kupna:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, Budynek Administracji (pokój 103).

 1. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawaną nieruchomość:

Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami: 18 26 76 155, 18 26 76 060 wew. 214, 237.

 1. Przedmiot sprzedaży oraz wysokość ceny wywoławczej:
 • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewid. nr 4252/4 o pow. 0,2558 ha, zlokalizowanej przy ul. Prof. Jana Rudnika w Rabce-Zdroju, zabudowanej budynkiem pn. „Kapelanówka” stanowiącym odrębną nieruchomość  o kubaturze – 865 m3, powierzchni użytkowej – 250 m2, powierzchni zabudowy – 209 m2, dla której prowadzona jest Księga wieczysta Nr KW NS2L/00026148/1 przez Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej.
 • cena wywoławcza: 336 330,00 zł, wadium – 33 633,00 zł.
 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie przez Sprzedającego zgody Ministra Zdrowia na sprzedaż, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

UWAGA

Do ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, o ile tak będą stanowiły obowiązujące w dniu sprzedaży przepisy.

 1. Termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 28.04.2022 r. o godz. 1000

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Budynku Administracji Sprzedającego (pokój 108), w dniu 28.04.2022 r. o godz. 1100.

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu:
 • wpłacenie, określonej w niniejszym ogłoszeniu kwoty wadium w gotówce: w Kasie Sprzedającego lub przelewem na konto Nr 25 1020 3466 0000 9302 0002 3226 w PKO BP S.A Oddział w Rabce-Zdroju, w terminie do 27.04.2022 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/wym. rachunek),
 • wpłacone wadium przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia,
  a pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone,
 • zastrzegamy przepadek wadium na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy,
 • z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta notarialna przedwstępna umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej,
 • koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej w całości ponosi kupujący.
 • zapoznanie się z ograniczeniami przebiegającymi przez przedmiotową nieruchomość, tj. instalacji: teletechnicznej, wody zimnej, oświetlenia ogrodowego oraz kanału ciepłowniczego, w skład którego wchodzi instalacja co i ciepłej wody użytkowej (sieci wewnętrzne Oddziału Terenowego Instytutu) oraz pełnym uwarunkowaniem, związanym
  z nieruchomością, opisanym w operacie szacunkowym, dostępnym wraz z mapą sytuacyjną – Sekretariat, pokój nr 103 – Budynek Administracji Oddziału Terenowego Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 730 -1400.
 1. Kryteria wyboru oferty:
 • ocena ofert dokonywana będzie w  ramach przedmiotu sprzedaży, według kryterium najwyżej zaoferowanej ceny,

sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli Oferenci zaoferowali tę samą cenę nabycia oraz ma prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, w każdym czasie postępowania przetargowego.