Program wersja PDF

29.09.2022r. Czwartek / Thursday

CEREMONIA OTWARCIA
XXXIV KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ
POLSKO-SŁOWACKIE DNI PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII DZIECIĘCEJ
IM. V. VOJTEKA I J. RUDNIKA”
The opening ceremony of the Conference

13:30 – 13:50

mgr Maria Dunaj – Dyrektor – IGiChP OT w Rabce-Zdroju
Ing. Miroslava Mištunová, PhD., MPH – Dyrektor – NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec
prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek – Przewodniczący Komitetu Naukowego

13:50 – 14:30

SESJA SPECJALNA: W 100 ROCZNICĘ URODZIN PROF. JANA RUDNIKA

SPECIAL SESSION: 100th anniversary of the birth of prof. Jan Rudnik

Chairmen: Henryk Mazurek (Rabka-Zdrój)

Gorczański Park Narodowy – europejskie dziedzictwo przyrodnicze.
Gorczański National Park – european natural heritage.

J. Tomasiewicz (Poręba Wielka, Polska)

Jan Rudnik – moje wspomnienia o Szefie.
Jan Rudnik – in my memories of the Boss.

J. Hałuszka (Rabka-Zdrój, Polska)

Krótka historia Oddziału Terenowego po 1986 r.
A brief history of the Branch since 1986.

H. Mazurek (Rabka-Zdrój, Polska)

 

14:45 – 15:30

SESJA I – ANAFILAKSJA NA ALERGENY POKARMOWE U DZIECI W ERZE DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ.

SESSION I: FOOD ANAPHYLAXIS IN CHILDREN

Chairmen: Ryszard Kurzawa (Rabka-Zdrój), Peter Kunč (Dolný Smokovec)

Epidemiologia anafilaksji na pokarm z wykorzystaniem metod diagnostyki molekularnej.
Epidemiology of food anaphylaxis using molecular diagnostic methods.

R. Kurzawa (Rabka-Zdrój, Polska)

Fenotypy i endotypy anafilaksji na pokarm na poziomie molekularnym oraz ich przydatność w ocenie stanu zagrożenia życia pacjenta.
Phenotypes and endotypes of food anaphylaxis at the molecular level and their usefulness in the assessment of the life-threatening state of the patient.

Ł. Błażowski (Rabka-Zdrój, Polska)

W poszukiwaniu przyczyny anafilaksji – opis przypadku.
In search of the cause of anaphylaxis – a case report.

J. Biela-Mazur (Rabka-Zdrój, Polska)

 

15:45 – 17:00

SESJA II – MUKOWISCYDOZA / PIERWOTNA DYSKINEZA RZĘSEK / PATOFIZJOLOGIA UKŁADU ODDECHOWEGO

SESSION II – CYSTIC FIBROSIS / PRIMARY CILIARY DYSKINESIA / RESPIRATORY SYSTEM PATHOPHYSIOLOGY

Chairmen: Andrzej Pogorzelski (Rabka-Zdrój), Michaela Matiščáková (Dolný Smokovec)

Zastosowanie urządzenia Simeox w trakcie zaostrzenia u pacjentów z mukowiscydozą.
The Simeox device application in cystic fibrosis patients during exacerbation.

K. Warzeszak, H. Mazurek (Rabka-Zdrój, Polska)

Problemy pielęgnacyjne 36 – letniej pacjentki z ostrą niewydolnością oddechową w zaostrzeniu mukowiscydozy – studium przypadku.
Nursing challenges in caring for a 36-year-old female cystic fibrosis patient with an acute pulmonary exacerbation: a case study.

N. Cież, M. Gorczowska, M. Zarzycki (Rabka-Zdrój, Polska)

Użycie nieinwazyjnej terapii wentylacyjnej jako metody fizjoterapii u pacjentów z mukowiscydozą – badanie pilotażowe i opis serii przypadków.
The use of non-invasive ventilation therapy as a method of physiotherapy in patients with cystic fibrosis – a pilot study and case series.

M. Woźniak, K. Woźniak, B. Wroński (Rabka-Zdrój, Polska)

Drenaż autogeniczny – fizjoterapia oddechowa, skuteczne wsparcie u pacjentów z mukowiscydozą.
Autogenic drainage – respiratory physiotherapy, effective support in patients with cystic fibrosis.

M. Żak (Szczecin, Polska)

Program lekowy „Leczenie mukowiscydozy” B.112 – doświadczenia wstępne (od 23 czerwca 2022 r.)
Drug program “Treatment of cystic fibrosis” B.112 – first experiences (from 23 June 2022).

A. Pogorzelski (Rabka-Zdrój, Polska)

 

17:15 – 18:15

SESJA III: SARS-CoV-2

SESSION III: SARS-CoV-2

Chairmen: Marta Czubaj-Kowal (Kraków), Katarína Ištvanková (Dolný Smokovec)

Odpowiedź przeciwciał na szczepionkę SARS-CoV-2 Comirnaty (Pfizer/BioNTech) u NÚDTaRCH, n.o. pracowników.
Antibody response to SARS-CoV-2 vaccine Comirnaty (Pfizer/BioNTech) in NÚDTaRCH, n.o. employees.

M. Cvancigerová, K. Ištvanková, K. Kucháliková, J. Fábry
(Dolný Smokovec, Słowacja)

Niejednorodność objawów u dzieci z ostrymi następstwami zespołu zakażenia SARS-CoV-2.
The heterogeneity of the symptoms of children with the acute consequences of the SARS-CoV-2 infection syndrome.

P. Kunč, J. Fábry, P. Ferenc, T. Strachan, Z. Hribíková, G. Trgová, M. Matiščáková, M. Seňková
(Dolný Smokovec, Słowacja)

Problemy zdrowotne u dzieci po COVID-19 – badanie jednoośrodkowe.
Health problems in children afer COVID-19 – single center study.

M. Czubaj-Kowal, K. Gąsiorkiewicz, P. Wyszyńska, M. Jamrożek-Pająk, B. Lubowicz, T. Friediger (Kraków, Polska)

Leczenie rehabilitacyjne dzieci po przebyciu COVID-19.
Rehabilitation of children after overcoming the disease COVID-19.

K. Kretová (Dolný Smokovec, Słowacja)

 

30.09.2022r. Piątek / Friday

8:30 – 9:45

SESJA IV: TORAKOCHIRURGIA, INTENSYWNA OPIEKA, BÓL

SESSION IV: THORACIC SURGERY, INTENSIVE CARE, PAIN

Chairmen: Maciej Maciaszczyk (Rabka-Zdrój), Vladimír Zoľák (Martin), Peter Ďurdík (Martin)

USG płuc w intensywnej terapii pediatrycznej.
Lung ultrasound in pediatric intensive care.

V. Zoľák, P. Ďurdík, P. Bánovčin (Martin, Słowacja)

Sekwestracja płucna jako problem diagnostyczny i leczniczy.
Pulmonary sequestration as a diagnostic and therapeutic problem.

M. Maciaszczyk, D. Ligarski, D. Fenikowski, W. Szatkowski, Z. Halota, M. Bobowski
(Rabka-Zdrój, Polska)

Rola anelgezji pooperacyjnej w torakochirurgii dziecięcej.
The role of postoperative anelgesia in pediatric thoracic surgery.

D. Fenikowski, L. Tomaszek, W. Szatkowski, Z. Halota, M. Bobowski M. Maciaszczyk, D. Ligarski, (Rabka-Zdrój, Polska)

Skuteczność dożylnego wlewu morfiny w porównaniu z piersiowym wlewem zewnątrzoponowym ropiwakainy i fentanylu u pacjentów pediatrycznych po zabiegu Ravitcha – badanie kohortowe.
Efficacy of intravenous morphine infusion compared with a thoracic epidural infusion of ropivacaine with fentanyl for pediatric analgesia after Ravitch procedure – a cohort study.

D. Fenikowski, L. Tomaszek, D. Gawron (Rabka-Zdrój, Polska)

Wpływ gabapentyny na ból, lęk, spożycie morfiny i satysfakcję u pacjentów pediatrycznych po zabiegu Ravitcha – randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy 4.
The effects of gabapentin on postoperative pain and anxiety, morphine consumption and patient satisfaction in paediatric patients following the Ravitch procedure – a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 4 trial.

D. Fenikowski, L. Tomaszek, H. Mazurek, D. Gawron, P. Maciejewski (Rabka-Zdrój, Polska)

 

10:00 – 11:15

SESJA V: GRUŹLICA I INNE ZAKAŻENIA UKŁADU ODDECHOWEGO

SESSION V: TUBERCULOSIS AND OTHER INFECTIONS OF THE RESPIRATORY SYSTEM

Chairmen: Zbigniew Doniec (Rabka-Zdrój), Peter Ferenc (Dolný Smokovec)

Aktualna sytuacja w gruźlicy dziecięcej na Słowacji.
The current situation in childhood tuberculosis in Slovakia.

P. Ferenc, T. Strachan, P. Kunč, J. Fábry (Dolný Smokovec, Słowacja)

Czynniki sprzyjające wystąpieniu przewlekającego się bakteryjnego zapalenia oskrzeli u dzieci
Factors contributing to the occurrence of protracted bronchitis in children.

P. Gburzyńska-Czudzinowicz (Rabka-Zdrój, Polska)

Prątki niegruźlicze – doświadczenie Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy.
Nontuberculous mycobacteria – the experience of the Department of Pneumology and Cystic Fibrosis.

K. Gwoździewicz (Rabka-Zdrój, Polska)

Czy rozstrzenie oskrzeli u dzieci mogą być odwracalne? Prezentacja 3 przypadków.
Can bronchiectasis in children be reversible? Presentation of 3 cases

K. Surówka, K. Gwoździewicz, H. Mazurek (Rabka-Zdrój, Polska)

Czy niedobór glutationu może mieć wpływ na przebieg zakażeń układu oddechowego (np. COVID-19, infekcje bakteryjne)?
Can glutathione deficiency affect the course of respiratory infections (e.g. COVID-19, bacterial infections)?

H. Mazurek (Rabka-Zdrój, Polska)

 

11:30 – 12:45

SESJA VI: RÓŻNE

SESSION VI: VARIA

Chairmen: Karolina Gwoździewicz (Rabka-Zdrój), Milan Kuchta (Košice), Tomáš Strachan (Dolný Smokovec)

Czy warto szukać dziury w całym? – prezentacja przypadku pacjenta z zapaleniem płuc .
Unexpected course of pneumoniae – case report.

K. Gwoździewicz (Rabka-Zdrój, Polska)

Postępowanie w przypadku resztkowego obturacyjnego bezdechu sennego u dzieci.
Management of residual obstructive sleep apnea in children.

A. Ďurdíková, P. Ďurdík, D. Šutvajová, L. Remeň, S. Suroviaková, P. Bánovčin (Martin, Słowacja)

Analiza nabłonkowa błony śluzowej górnych dróg oddechowych u dzieci z refluksem żołądkowo-przełykowym.
Epithelial analysis of the mucosa of the upper respiratory tract in children with gastroesophageal reflux.

J. Kvaššayová, P. Ďurdík, D. Oppová, S. Suroviaková, P. Bánovčin (Martin, Słowacja)

Niemy refluks.
Silent reflux.

T. Strachan, M. Matiščáková, P. Ferenc, P. Kunč, J. Fábry (Dolný Smokovec, Słowacja)

Elektroniczne papierosy i fajki wodne – mit o bezpieczniejszej alternatywie.
Electronic cigarettes & Waterpipe smoking – Myth about a safer alternative.

Z. Hribíková, P. Ferenc, J. Fábry (Dolný Smokovec, Słowacja)