Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju
ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój
tel. (18) 2676060; fax (18) 2676069

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę
w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju (
CPV 85121200-5).

Symbol: KO-10/ANESTEZ/2022

Podstawa prawna:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy z siedzibą w Rabce-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opisanych:

Oferta na:

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju. Nie otwierać przed dniem 23 stycznia 2023 r. godz. 1200.”

 w terminie do 23 stycznia 2023 r. do godz. 1100 w Sekretariacie Dyrekcji Oddziału Terenowego Instytutu w budynku Administracji, pok. nr 103, codziennie w godz. 700 do 1400  (oprócz sobót, niedziel i świąt). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z formularzem ofertowym można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju w Budynku Administracji, pok. 103, codziennie (oprócz sobót, niedziel i świąt) w godz. 700 do 1400 lub pobrać ze strony internetowej: www.igrabka.edu.pl

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest pani mgr Bogusława Majchrowicz, nr tel. (18) 2676060 wew. 317, e-mail: bmajchrowicz@igrabka.edu.pl

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23 stycznia 2023 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej w budynku MODRZEW (Paw. X) Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju, zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285).

DYREKTOR
ODDZIAŁU TERENOWEGO
INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
W RABCE-ZDROJU
mgr Maria Dunaj

 

Materiały konkursowe:

Ogłoszenie o konkursie

  1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – Załącznik nr 1
  2. Oferta – Załącznik nr 2
  3. Projekt Umowy – Załącznik nr 3
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowychZałącznik nr 4
  5. Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 5