Logo Oddziału Terenowego Instytutu

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju,  ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój tel. (18) 2676060; fax (18) 2676069

 Ogłasza konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju.

Symbol: KO-1/TECHNIK_RTG/TK/2023

Podstawa prawna:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą lub będących osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu, zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem:

Oferta na:

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju. Nie otwierać przed dniem 17 kwietnia 2023 r. do godz. 1200

w terminie do 17 kwietnia 2023 r. do godz. 1100 w Sekretariacie Dyrekcji Oddziału Terenowego Instytut w budynku Administracji, pok. 103 codziennie w godz. 700 do 1400  (oprócz sobót, niedziel i świąt). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z formularzem ofertowym można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowy w Rabce-Zdroju w Budynku Administracji, pok. 103, codziennie (oprócz sobót, niedziel i świąt) w godz. 700 do 1400 lub na stronie internetowej: www.igrabka.edu.pl

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani mgr Bogusława Majchrowicz, nr tel. (18) 2676060 wew. 317, e-mail: bmajchrowicz@igrabka.edu.pl

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17 kwietnia 2023 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej w Budynku MODRZEW (Paw. X) Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B.

Instytut Gruźlicy i  Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz  przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy Chorób Płuc w Rabce-Zdroju, zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Materiały konkursowe:

Ogłoszenie o konkursie

  1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – Załącznik nr 1
  2. Oferta – Załącznik nr 2
  3. Projekt Umowy 3
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowychZałącznik nr 4
  5. Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 5