Działając na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498) i § 11 Statutu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 15 stycznia 2019 r.

Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

ogłasza

otwarty Konkurs na stanowisko adiunkta

w Klinice Pneumonologii

w Oddziale Terenowym Instytutu

Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju

 

§ 1

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są spełniać łącznie następujące wymogi:
  1. posiadać stopień naukowy doktora nauk medycznych;
  2. posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc dzieci;
  3. posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie będącym przedmiotem działalności naukowej podmiotu: astma, mukowiscydoza, gruźlica, choroby śródmiąższowe płuc (w tym sarkoidoza), choroby rzadkie, patofizjologia układu oddechowego – udokumentowane dorobkiem naukowym w obszarze określonym w ogłoszeniu;
  4. posiadać doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych – udokumentowane uczestnictwem w realizacji projektów badawczych w roli wykonawcy lub koordynatora;
  5. posiadać minimum 7. letnie doświadczenie w pracy w komórce organizacyjnej zajmującej się leczeniem astmy (w tym ciężkiej), gruźlicy, chorób śródmiąższowych płuc (np. sarkoidozy), mukowiscydozy, przewlekłej niewydolności oddechowej;
  6. być członkiem krajowych i/lub międzynarodowych towarzystw naukowych;
  7. korzystać z pełni praw publicznych.

§ 2

 1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. życiorys,
  3. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i spełnienie dodatkowych wymagań do zajmowania stanowiska, a także dorobek naukowy,
  4. opis przebiegu pracy zawodowej,
  5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. oświadczenie o niekaralności za wykroczenia zawodowe i przestępstwa lub wykroczenia karne.

  § 3

 1. Dokumenty należy składać do dnia 26 maja 2023 r. w Dziale Nauki i Wsparcia Projektów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc (pokój nr 16) lub przesyłać na adres: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa 01-138, ul. Płocka 26 (w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Pneumonologii w Oddziale Terenowym Instytutu”.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia: 16 czerwca 2023 r.

§ 4

Postępowanie Konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora na podstawie § 11 Statutu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

§ 5

Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Edukacji i Nauki oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

§ 6

 1. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
 2. Miejscem pracy będzie Oddział Terenowy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju.
Warszawa, dn. 12.05.2023 r.

DYREKTOR
INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
dr hab. n. med. Stefan Wesołowski

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (PDF)