Logo Oddziału Terenowego Instytutu
 1. Nazwa i adres sprzedawcy:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, e-mail: poczta@igrabka.edu.pl

 1. Tryb sprzedaży:

Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

 1. Miejsce składania ofert kupna:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, Budynek Administracji (pokój 103).

 1. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawaną nieruchomość:

Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami: 18 26 76 155, 18 26 76 060 wew. 214, 237.

 1. Przedmiot sprzedaży oraz wysokość ceny wywoławczej:
 • nieruchomość gruntowa, oznaczona, jako działka ewid. nr 4268/1 o pow. 0,1729 ha, zlokalizowana przy ul. Prof. Jana Rudnika 3b w Rabce-Zdroju, zabudowana  budynkami:
  • Pawilon I o kubaturze – 3547,0 m3, powierzchni użytkowej – 686,0 m2, powierzchni zabudowy – 373,0 m2,
  • Portiernia o kubaturze – 140,0 m3, powierzchni użytkowej – 25,0 m2, powierzchni zabudowy – 40,0 m2,

dla której prowadzona jest Księga wieczysta Nr KW NS2L/00010585/1 przez Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowi własność Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Cena wywoławcza: 1 176 178,00 zł, wadium – 117 617,80 zł.

 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie przez Sprzedającego zgody Ministra Zdrowia na sprzedaż, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

UWAGA
Do ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, o ile tak będą stanowiły obowiązujące w dniu sprzedaży przepisy.

 1. Termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 23.11.2023 r. o godz. 1000

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Budynku Administracji Sprzedającego (pokój 108), w dniu 23.11.2023 r. o godz. 1100.

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu:
 • wpłacenie, określonej w niniejszym ogłoszeniu kwoty wadium w gotówce w Kasie Sprzedającego lub przelewem na konto Nr 25 1020 3466 0000 9302 0002 3226 w PKO BP S.A Oddział w Rabce-Zdroju, w terminie do 22.11.2023 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/wym. rachunek),
 • wpłacone wadium przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone,
 • zastrzegamy przepadek wadium na rzecz Sprzedającego, jeżeli:
  • Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy,
  • żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,
 • z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta notarialna przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej,
 • koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w całości ponosi kupujący,
 • zapoznanie się z ograniczeniami przebiegającymi przez przedmiotową nieruchomość, tj. instalacji: oświetlenia ogrodowego i kanału ciepłowniczego, w skład którego wchodzi instalacja co. i ciepłej wody użytkowej (sieci wewnętrzne Oddziału Terenowego Instytutu) oraz pełnym uwarunkowaniem związanym z nieruchomością, opisanym w operacie szacunkowym, dostępnym wraz z mapą sytuacyjną – Sekretariat, pokój nr 103 – Budynek Administracji Oddziału Terenowego Instytutu, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 730 -1400.
 1. Kryteria wyboru oferty:
 • ocena ofert dokonywana będzie w  ramach przedmiotu sprzedaży, według kryterium najwyżej zaoferowanej ceny,
 • Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli Oferenci zaoferowali tę samą cenę nabycia oraz ma prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, w każdym czasie postępowania przetargowego.

DYREKTOR
ODDZIAŁU TERENOWEGO
INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
w RABCE-ZDROJU
mgr Maria Dunaj

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY (PDF)