Logo Oddziału Terenowego Instytutu

I N F O R M A C J A – W Y N I K

1. Nazwa i adres sprzedawcy:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, email: poczta@igrabka.edu.pl

2. Tryb sprzedaży:

Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

3. Miejsce sprzedaży i składania ofert kupna: 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, Budynek Administracji (pokój 103).

4. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane nieruchomości:

Nieruchomości można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami: 18 26 76 155, 18 26 76 060 wew. 214, 237.

5. Przedmiot sprzedaży:

  • Użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewid. 4268/5 o pow. 0,2500 ha, zlokalizowanej przy ul. Prof. Jana Rudnika w Rabce-Zdroju, zabudowanej budynkiem – Pawilon III stanowiącym odrębną własność, kubaturze – 3418 m3, powierzchni użytkowej –
    807 m2, powierzchni zabudowy – 426 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr NS2L/00053300/3
  • Użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewid. 4268/7 o pow. 0,2500 ha, zlokalizowanej przy ul. Prof. Jana Rudnika w Rabce-Zdroju, zabudowanej budynkiem – Pawilon IV stanowiącym odrębną własność, kubaturze – 5343 m3, powierzchni użytkowej – 1261 m2, powierzchni zabudowy – 466 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr NS2L/00053299/2.

6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości opisanych w pkt. 2 i 4, jest uzyskanie przez Sprzedającego zgody Ministra Zdrowia na podstawie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

UWAGA

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, o ile tak będą stanowiły  obowiązujące w dniu sprzedaży przepisy.