Szanowny Pacjencie !

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Profesora Rudnika 3B, kontakt mailowy pod adresem: poczta@igrabka.edu.pl, tel. 182676060.
 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych.
  Dane Inspektora Ochrony Danych:     mgr Jan Śmieszek, tel. 182676060 wew. 482, e-mail: jsmieszek@igrabka.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  1. udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej,
  2. prowadzenia korespondencji we wszelkich kwestiach wspomnianych powyżej oraz udzielania odpowiedzi na Pana/Pani zapytania/żądania,
  3. na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit a. RODO) – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Podanie danych w celu określonym w lit a. jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa – nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić do nieudzielenia świadczenia zdrowotnego.

Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę.

Ponadto przesłanie do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju, skierowania na leczenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych (tzn. danych pacjenta i/lub rodzica/opiekuna prawnego) w celu:

 • zarejestrowania pacjenta w kolejce oczekujących na udzielenie świadczeń oraz
 • wezwania go (telefonicznego, mailowego lub pocztą tradycyjną) na leczenie.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności:
  1. osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej,
  2. Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
  3. innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
  4. do Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie,
  5. do Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych oraz Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych,
  6. Zespołowi Szkół Uzdrowiskowych w Rabce-Zdroju, działającej przy tut. Szpitalu, z siedzibą przy ul. Słowackiego 10 w Rabce-Zdroju,
  7. Zespołowi Przedszkoli Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych, działającej przy tut. Szpitalu, z siedzibą przy ul. Parkowej 2 w Rabce-Zdroju,
  8. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
  9. podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentacji medycznej,
  10. innym podmiotom i organom upoważnionym na mocy art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wszystkim podmiotom których prawo do żądania udostępnienia Pani/Pana danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe (dokumentacja medyczna) przechowywane będą zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,
  5. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
   • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
   • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  6.  dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.