Mapa rozkładu budynków na terenie IGiChP O/T Rabka-Zdrój


REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PŁATNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH

na terenie Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju,
zwanego dalej Instytutem

 1. Wjeżdżając na teren Instytutu, Użytkownik zawiera z Instytutem umowę najmu niestrzeżonego miejsca postojowego, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania postanowień w nim zawartych.
 2. Najem zaczyna się od momentu pobrania biletu postojowego z terminala wjazdowego lub odczytania karty wjazdowej/abonamentowej w terminalu wjazdowym, a kończy się z momentem opuszczenia przez pojazd terenu strefy płatnego postoju. Dowodem zawarcia umowy najmu jest bilet postojowy lub karta wjazdowa/abonamentowa.
 3. Korzystanie z miejsc postojowych na terenie Instytutu jest płatne i możliwe we wszystkie dni tygodnia w roku w godz. od 500 do 2300.
 4. Pozostawienie pojazdu na terenie Instytutu po godzinie 2300 oznacza, że Użytkownik zgadza się ponieść koszt opłaty dobowej oraz ewentualnej dalszej opłaty godzinowej.
 5. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych.
 6. Płatne miejsca postojowe (PMP) przeznaczone są wyłącznie dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t. Za wszelkie inne pojazdy: motocykle, motorowery, itp., pobierana jest opłata, jak za samochód osobowy. Pojazdy o większej masie całkowitej, karetki sanitarne, pojazdy dostawców, służb technicznych, Straży Pożarnej, Policji itp., mogą wjechać na teren Instytutu tylko na czas trwania akcji, dostawy lub usuwania awarii.
 7. Pobrany przez Użytkownika bilet postojowy lub wydana przez Instytut karta wjazdowa/abonamentowa, uprawnia do korzystania tylko z jednego miejsca postojowego. Biletu postojowego oraz karty wjazdowej/abonamentowej nie wolno udostępniać osobom trzecim. Użytkownik odpowiedzialny jest za zachowanie biletu postojowego lub karty wjazdowej/abonamentowej w odpowiednim stanie, umożliwiającym ich odczytanie.
 8. Karta wjazdowa/abonamentowa, wydawana jest tylko i wyłącznie dla pracowników Instytutu, w tym pracowników będących na kontraktach oraz dla pracowników zatrudnionych w: Zespole Szkół Specjalnych, Zespole Przedszkoli Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych w Rabce-Zdroju oraz Da Vinci Spółka z o.o.
 9. Karta wjazdowa/abonamentowa do zakupienia w Kasie Instytutu (Budynek Administracji).
 10. Wysokość opłaty w strefie płatnych miejsc postojowych określa Cennik, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 11. W czasie parkowania, kierujący pojazdem zobowiązany jest uważać na pojazdy sąsiednie i zaparkować pojazd w wyznaczonym miejscu.
 12. Maksymalny czas nieprzerwanego parkowania na podstawie biletu postojowego wynosi dwa tygodnie.
 13. Instytut upoważniony jest do zlecenia usunięcia pojazdu na koszt właściciela w przypadku parkowania na podstawie biletu postojowego przez okres dłuższy, niż dwa tygodnie.
 14. Użytkownik, odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone Instytutowi oraz osobom trzecim spowodowane przez jego pojazd.
 15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane oddaniem biletu postojowego i karty wjazdowej/abonamentowej osobie trzeciej lub ich utratę.
 16. Na terenie Instytutu obowiązują zasady ruchu drogowego przewidziane w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Kierujący pojazdem zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania:
  1. znaków drogowych pionowych i poziomych, jeśli takie występują,
  2. poleceń pracowników Instytutu, posiadających zgodę Dyrektora Instytutu na wydawanie takich poleceń oraz osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.
  3. Po terenie Instytutu wolno jechać z prędkością do 15 km/h.
 17. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren Instytutu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe i inne materiały zaklasyfikowane jako niebezpieczne, o ile nie są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 18. Zakazane jest parkowanie pojazdu:
   1. przed dojściami do wejść do budynków,
   2. na drogach dojazdowych i przejazdowych poprzez blokowanie przejazdu,
   3. innych drogach oznakowanych, w szczególności na drogach ppoż., na krawężnikach dróg i na chodnikach oraz na pasach zieleni poza krawężnikami,
   4. na miejscach wydzielonych i oznakowanych, za wyjątkiem pojazdów do tego upoważnionych.
 19. Na terenie Instytutu zakazane jest:
   1. palenie papierosów oraz używanie otwartego ognia,
   2. pozostawienie pojazdu z włączonym silnikiem bez potrzeby,
   3. parkowanie pojazdu z nieszczelnym wlewem lub zbiornikiem paliwa,
   4. prowadzenie handlu bez wcześniejszej pisemnej zgody Dyrektora Instytutu.
 20. Wjeżdżając na teren Instytutu (od ulicy Marii C. Skłodowskiej) należy obowiązkowo:
   1. zatrzymać się przy terminalu wjazdowym (automacie biletowym/czytniku kart),
   2. uruchomić szlaban wjazdowy przez pobranie biletu postojowego lub zbliżenie karty wjazdowej/abonamentowej do czytnika.
    Uwaga:
    Szlaban wjazdowy zamyka się natychmiast po każdym wjeżdżającym pojeździe. Jednoczesny wjazd dwóch lub więcej pojazdów grozi uszkodzeniem pojazdów i systemu automatycznej obsługi PMP, za co kierujący tymi pojazdami ponoszą pełną odpowiedzialność.
 21. Wyjeżdżając z terenu Instytutu (droga wewnętrzna przy skrzyżowaniu z ulicą Profesora Rudnika), należy obowiązkowo:
  1. rozliczyć się za wjazd na teren Instytutu. W tym celu należy podejść/podjechać do kasy automatycznej, nie blokując innym wyjazdu (kasa automatyczna znajduje się w odległości
   20 m od terminala wyjazdowego), zeskanować bilet (otrzymany z terminala wjazdowego) oraz uiścić opłatę. Płatności  można dokonać gotówką lub za pomocą karty płatniczej.
   Po dokonaniu transakcji kasa automatyczna drukuje potwierdzenie, a Użytkownik ma 10 minut na opuszczenie terenu Instytutu.
   Uwaga:
   Szlaban wyjazdowy zamyka się natychmiast po każdym wyjeździe pojazdu. Jednoczesny wyjazd dwóch lub więcej pojazdów grozi uszkodzeniem pojazdów i systemu automatycznej obsługi PMP, za co kierujący tymi pojazdami ponoszą pełną odpowiedzialność.
 22. Upoważniony pracownik Instytutu jest uprawniony do żądania od kierującego pojazdem, który nie jest uprzywilejowany, do: zajęcia oznaczonego miejsca, przestawienia pojazdu na inne wolne miejsce, a w sytuacji braku takich miejsc – do usunięcia pojazdu. Nie zastosowanie się do w/wym. zaleceń może spowodować: nałożenie blokady i wezwanie Policji, celem odholowania pojazdu na koszt właściciela przez odpowiednie służby.
 23. Opłata za wjazd na teren Instytutu nie będzie pobierana w przypadku:
  1. pojazdów przebywających na terenie Instytutu do 30 minut,
  2. karetek Pogotowia Ratunkowego i oznakowanych pojazdów transportu sanitarnego,
  3. Straży Pożarnej, organów ścigania na sygnale dźwiękowym lub świetlnym, np.: Policji, itp.
  4. pojazdów służb awaryjnych (Pogotowie: Energetyczne, Gazowe, Wodociągowe, Dźwigowe, itp.),
  5. osoby niepełnosprawnej (inwalidy), jeżeli spełnione są łącznie warunki:
  6. legitymuje się własną ważną i zgodną z obowiązującym aktualnie wzorem Kartą Parkingową osoby niepełnosprawnej i przebywa w pojeździe w czasie wyjazdu z terenu Instytutu, jako pasażer lub kierowca. Pojazd osoby niepełnosprawnej może przebywać bezpłatnie na terenie Instytutu przez okres nie dłuższy niż 6 godzin.
 1. Reklamacje przyjmowane są w Sekretariacie Dyrektora Instytutu (Budynek Administracji) lub listownie.
 2. Pracownicy upoważnieni przez Dyrektora Instytutu mają prawo wezwać Policję lub odpowiednie służby porządkowe, celem założenia blokady, odholowania pojazdu zaparkowanego niezgodnie z niniejszym Regulaminem na koszt właściciela pojazdu. Usunięcie blokady wymaga uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 250 zł w Kasie Instytutu (Budynek Administracji).
  Uwaga:
  Kasa czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1330.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do nie zaśmiecania i nie zanieczyszczania terenu Instytutu.

CENNIK PŁATNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH – ZASADY OGÓLNE


 1.  bezpłatny postój do 30 minut,
 2. opłata za postój za pierwszą i każdą następną rozpoczętą godzinę – 5 zł,
  Uwaga:
  Po upływie 30 minut pierwsza godzina jest naliczana od momentu pobrania biletu i wjazdu na teren Instytutu.
 3. opłata dobowa po przekroczeniu 12 godzin postoju od momentu wjazdu do pełnych 24 godzin – 50 zł.
  Po przekroczeniu pełnych 24 godzin system nalicza opłatę, jak za pierwszą i każdą następną rozpoczętą  godzinę,
 4. pozostawianie pojazdu po godzinie 2300 na terenie Instytutu, oznacza świadomą zgodę Użytkownika na ponoszenie opłat za korzystanie z płatnych miejsc postojowych w godzinach pomiędzy 2300 a 500 (bramy: wjazdowa i wyjazdowa Instytutu przez cały rok są zamknięte od godz. 2300 do 500),
 5. w przypadku utraty biletu postojowego, opłata za parkowanie jest równa trzydniowej stawce za parkowanie, tj. 180 zł, jeżeli postój trwał dłużej – opłata należna jest za cały okres postoju,
 6. opłata za usunięcie blokady – 250 zł.

CENNIK PŁATNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH  dla pracowników Instytutu


 1. pracownik zatrudniony w Instytucie ma prawo wykupić kartę wjazdową/abonamentową uprawniającą do wjazdu i wyjazdu lub korzystać z PMP na zasadach ogólnych, 
 2. koszt opłaty abonamentowej wynosi:
  • 10 zł za okres jednego miesiąca,
  • 100 zł za okres 12 miesięcy, liczonych od pierwszego dnia, w którym wykupiono abonament,
 3. na pracowniku ciąży obowiązek odpowiednio wcześniejszego wykupienia przedłużenia okresu działania karty wjazdowej/abonamentowej (co najmniej na 7 dni roboczych przed upływem terminu ważności  dotychczasowego abonamentu),
 4. w przypadku utraty lub zniszczenia karty wjazdowej/abonamentowej, koszt manipulacyjny wydania nowej karty wynosi 50 zł,
 5. pracownicy nie zatrudnieni bezpośrednio przez Instytut, tj. pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkół Specjalnych oraz w Zespole Przedszkoli Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych
  w Rabce-Zdroju działających na terenie Instytutu, mogą wjeżdżać na teren Instytutu po wykupieniu karty wjazdowej/abonamentowej:
  • za kwotę 20 zł za okres jednego miesiąca,
  • 200 zł za okres 12 miesięcy, liczonych od pierwszego dnia, w którym wykupiono abonament,
  • po uiszczeniu opłaty godzinowej – zakupienie biletu postojowego.
 6. osoby prowadzące działalność na terenie Instytutu i nie świadczące usług na rzecz pacjentów Instytutu, mogą wjeżdżać na teren po wykupieniu karty wjazdowej/abonamentowej:
  • za kwotę 50 zł za okres jednego miesiąca,
  • 400 zł za okres 12 miesięcy, liczonych od pierwszego dnia, w którym wykupiono abonament,
  • po uiszczeniu opłaty godzinowej – zakupienie biletu postojowego.

REGULAMIN (PDF)

Rabka –Zdrój, 28 listopada 2023 r.