LOKALIZACJA: Pawilon X “Modrzew”, parter
KONTAKT: tel. (18) 26 760 60 do 68 | wew. 345
GODZINY POBRAŃ:  poniedziałek – piątek w godz. 7.30- 10.00
ODBIÓR WYNIKÓW: poniedziałek – piątek w godz. 7.00-9.00 / 13.00-14.00

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Analityki Pracownia Immunologii Pracownia Mikrobiologii Pracownia Patomorfologii


O pracowniPrzygotowanie do badaniaWyposażenie pracowniCennikDokumenty do pobrania

Kierownik: mgr Mateusz Kuc – diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

KONTAKT :

W ramach Pracowni wykonywane są:

 • Badania biochemiczne na aparacie Cobas Integra 400 Plus:
  • alfa1-antytrypsyna, albumina, fosfataza alkaliczna, aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginowa (AST), amylaza, odczyn antystreptolizynowy (ASO), bilirubina całkowita, składnik dopełniacza C3, składnik dopełniacza C4, wapń całkowity, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, kreatynina, białko CRP, gamaglutamylotransferaza (GGT), glukoza, Immunoglobuliny (IgA, IgM, IgG), żelazo, sód, potas, chlorki, dehydrogenaza mleczanowa (LDH), magnez, fosfor, czynnik RF, białko całkowite, trójglicerydy, kwas moczowy, mocznik
 • Badania immunochemiczne na aparacie Cobas e411:
  • immunoglobulina E, TSH, fT4, antygen HBs, przeciwciała anty-HCV, witamina D-metabolit 25(OH)
 • Morfologia krwi obwodowej na aparacie Sysmex Xn-550:
  • morfologia z 5-cio częściowym rozdziałem leukocytów, morfologia podstawowa
 • Badania koagulologiczne na aparacie Coag Chrom 3003:
  • czas protrombinowy (PT, PT-INR), czas koalinowo-kefalinowy (APTT), fibrynogen
 • Badanie ogólne moczu na aparacie Mission U500:
  • badanie właściwości fizyko-chemicznych wraz z oceną osadu moczu
 • Badania koproskopowe:
  • badanie kału w kierunku obecności pasożytów, na krew utajoną i na stopień strawienia pokarmów, badanie wymazów okołoodbytniczych w kierunku obecności jaj owsików
 • Referencyjne badanie chlorków w pocie:
  • metodą jontoforezy pilokarpinowej – diagnostyka mukowiscydozy

Przygotowanie do badania krwi – zalecenia ogólne

 • jeżeli nie ma innych wskazań badania należy wykonywać rano, między godziną 700 a 1000
 • osoba badana powinna być na czczo, tzn. po minimum 10-12 godzinnej przerwie od spożywania posiłku i płynów. W razie konieczności dopuszcza się spożycie niewielkiej objętości wody bez dodatków
 • po południu i wieczorem w dniu poprzedzającym badanie, nie należy spożywać obfitych posiłków
 • bezpośrednio przed badaniem należy unikać dużego wysiłku fizycznego, stresu i palenia papierosów
 • w przypadku przyjmowania leków, należy skonsultować z lekarzem czas ich zażycia w dniu pobrania

Przygotowanie do badania kału na krew utajoną
 • grudki kału pobranego z dwóch miejsc stolca należy przenieść do jednorazowego pojemnika
 • pojemnik dostarczyć do laboratorium, w możliwie najkrótszym czasie
 • nie należy wykonywać badania podczas menstruacji, leczenia stomatologicznego, krwawienia z dziąseł
 • metoda nie wymaga diety bezmięsnej
Przygotowanie do badania kału w kierunku pasożytów
 • przed planowanym badaniem kału osoba badana powinna zaopatrzyć się w plastikowy, jednorazowy pojemnik (dostępne w aptekach)
 • zaleca się pobieranie nie wcześniej niż 2 tygodnie po zakończeniu kuracji antybiotykowej
 • do defekacji nie należy używać czopków
 • świeży kał pobiera się z kilku miejsc za pomocą szpatułki (w nakrętce) do pojemnika, w ilości odpowiadającej wielkości orzecha włoskiego
 • należy unikać zanieczyszczenia materiału moczem
 • pojemnik należy szczelnie zamknąć, podpisać nazwiskiem, imieniem i numerem PESEL
 • jeżeli nie ma możliwości dostarczenia materiału do laboratorium bezpośrednio po pobraniu należy materiał przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze lodówki jednak nie dłużej niż 24 godziny
 • kał na badanie parazytologiczne pobiera się 3-krotnie w odstępach 3-5 dniowych
Dobowa zbiórka moczu (DZM)
 • przed planowanym badaniem moczu należy zaopatrzyć się w dwa pojemniki: jeden o pojemności 2-3 l i drugi standardowy o pojemności 50-100 ml
 • pierwszą poranną porcję moczu należy odrzucić. Zapisać godzinę. Od tej godziny przez całą dobę zbierać mocz do większego naczynia, które przez cały czas prowadzenia zbiórki powinno znajdować się w chłodnym i ciemnym miejscu
 • dobowa zbiórka moczu kończy się zebraniem pierwszej porannej porcji moczu dnia następnego, należy zanotować dokładną godzinę oddania ostatniej porcji moczu
 • zmierzyć dokładnie objętość zebranego moczu
 • po starannym wymieszaniu, przelać część moczu do naczynia o pojemności 50-100 ml,
 • pojemnik dokładnie zakręcić, opisać nazwiskiem, imieniem i numerem PESEL; wpisać objętość zebranego moczu, godzinę rozpoczęcia i zakończenia zbiórki
 • naczynie z próbką moczu dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie (maksymalnie do 2 godzin od momentu zakończenia zbiórki)
 • jeżeli z jakiejś przyczyny, choćby jedna porcja moczu, oddana w czasie dokonywanej zbiórki nie została przeniesiona do pojemnika zbiorczego, badanie nie będzie dokładne. W takim przypadku zbiórkę moczu należy rozpocząć od początku
Przygotowanie do badania ogólnego moczu
 • przed planowanym badaniem moczu należy zaopatrzyć się w jednorazowy pojemnik do badania moczu (dostępny w aptece), nie przyjmujemy moczu pobranego do innych pojemników (słoiki, butelki itp.)
 • przed pobraniem moczu do badań laboratoryjnych należy unikać wysiłku fizycznego
 • co najmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej
 • nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji
 • w przypadku wykonania badania moczu u dzieci dopuszcza się pobieranie materiału do specjalnych woreczków (dostępne w aptece), który po napełnieniu należy umieścić w jednorazowym pojemniku
 • mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów  płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła). Nie należy stosować w tym celu specjalnych środków dezynfekcyjnych i odkażających, jednorazowych chusteczek nawilżających
 • do badania ogólnego należy przynieść pierwszą poranną próbkę moczu pobranego z tzw. środkowego strumienia: pierwszą porcję moczu oddać do toalety, a następnie porcję ok 50 ml oddać do pojemnika
 • pojemnik dokładnie zakręcić i opisać nazwiskiem, imieniem i numerem PESEL
 • mocz dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie (maksymalnie do 2 godzin od momentu pobrania)
Przygotowanie do badania krwi na lipidogram (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy)
 • zalecane jest, aby w okresie 1-2 tygodni poprzedzających badanie stosować normalną, zrównoważoną dietę i nie stosować głodówek
 • na 2-3 dni przed badaniem należy wstrzymać się od spożycia alkoholu
 • w dniu poprzedzającym badanie ostatni posiłek (lekko strawna kolacja) powinien być przyjęty około godziny 1700-1800
 • w dniu badania osoba badana powinna być na czczo
Przygotowanie do wykonania testu tolerancji glukozy (krzywa cukrowa)

Materiał na badanie doustnego testu obciążenia glukozą (krzywa cukrowa) pobierany jest do godziny 8:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 18 2676060 wew. 345)

Doustny test tolerancji glukozy – kwalifikacja do badania

Punkt pobrań może przyjąć pacjenta na badanie testu obciążenia glukozą, jeżeli wynik badania poziomu glukozy we krwi włośniczkowej za pomocą  glukometru  nie przekracza 126 mg/dl (7,0 mmol/l). Sprawdzenia dokonuje się przed pobraniem krwi. Jeżeli wynik glukozy na czczo przekracza podany próg odstępuję się od wykonania testu obciążenia, a pacjent powinien udać się do lekarza w celu dalszej diagnostyki.

Aby test był miarodajny konieczne jest spełnienie poniższych warunków:

 • na 8 – 12 godzin przed planowanym badaniem należy powstrzymać się od przyjmowania posiłków i napojów oraz palenia papierosów
 • krew do badania pobiera się dwukrotnie lub trzykrotnie: na czczo i po 120 minutach lub na czczo, po 60 i po 120 minutach od obciążenia glukozą
 • po pierwszym pobraniu krwi osoba badana otrzymuje roztwór glukozy (dorośli 75,0g bezwodnej glukozy, dzieci 1,75g bezwodnej glukozy na kilogram masy ciała rozpuszczonej w 200-300 ml wody), który należy wypić w ciągu 5 minut
 • następnie krew pobiera się po 120 minutach lub po 60 i po 120 minutach od podania glukozy
 • w trakcie trwania testu nie wolno oddalać się z miejsca przeprowadzania badania, należy unikać wysiłku fizycznego i umysłowego
 • w przypadku pojawienia się złego samopoczucia w trakcie testu, fakt ten należy zgłosić personelowi przeprowadzającemu test
Roche Cobas Integra 400 plus – automatyczny system pomiarowy  do analiz płynów ustrojowych, surowicy i osocza dający możliwość oznaczeń biochemicznych, poziomu białek specyficznych oraz oznaczania jonów . Łączy w sobie cztery techniki pomiarowe spektrofotometrię, turbidymetrię, polaryzację fluorescencyjną i potencjometrię jonoselektywną. Wysoka wydajność rzędu 400 testów na godzinę pozwala zarówno na pracę rutynową i jak i cito.

Roche Cobas e411 w pełni zautomatyzowany analizator  wykonujący badania z zakresu immunochemii. Przeznaczony jest do oznaczeń ilościowych jak i jakościowych wykonywanych w materiale biologicznym. Wysoką jakość oznaczeń zapewnia zastosowanie elektrochemiluminescencji jako metody pomiarowej oraz duża wydajność  umożliwiająca wykonanie 85 testów na godzinę.


Sysmex Xn-550
Automatyczny analizator hematologiczny służący do 5-częściowego rozdziału elementów morfotycznych krwi obwodowej. Urządzenie przeprowadza analizę 28 parametrów próbki krwi. XN-550 jest w stanie przeprowadzić  identyfikację, analizę ilościową oraz wskaźnikową istotnych składników krwi i płynów z jam ciała wykorzystując impedancję, rozproszenie światła lasera oraz oznaczanie fluerescencyjne.


Coag Chrom  3003nowoczesny,  koagulometr wykonujący wszystkie oznaczenia koagulologiczne metodami: chronometryczną i chromogenną.  Aparat przeznaczony do badań układu krzepnięcia: PT-INR, APTT oraz fibrynogenu.


Mission U500półautomatyczny fotometr analizujący paski do badania moczu. Cykl pomiarowy jednego paska trwa ok 7 sekund. Mission U500 został wyposażony w funkcje automatycznej kalibracji i autotestu systemu. W analizatorze można wyróżnić strefę ładowania pasków, drukarkę termiczną, ekran LCD oraz dostępny w części bocznej pojemnik na odpady


Chlorimetr 200 el niewielki analizator chlorków, umożliwiający szybkie i dokładne oznaczanie stężenia jonów Cl w mikro próbkach o objętości 200µl. Analizator służy do oznaczania jonów chlorkowych w próbkach potu w celu diagnostyki mukowiscydozy.


Multitronic MT-3 – uniwersalny 2-kanałowy aparat do elektroterapi. Służy do pozyskiwania potu od pacjentów metodą jonoforezy pilokarpinowej.


Cennik obowiązuje od 10.01.2023 r.

 

Badania hematologiczneCena w zł
Morfologia 24 parametry10,00
OB-Odczyn Biernackiego8,00
Retikulocyty15,00

KoaguologiaCena w zł
Czas protrombinowy (PT-INR)10,00
Czas  częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)10,00
Fibrynogen10,00

Badania ogólnoanalityczneCena w zł
Mocz ogólny (z analizą osadu)10,00
Kał na pasożyty15,00
Kał na krew utajoną (bez diety)15,00
Kał na stopień strawienia15,00
Wymaz na owsiki10,00
Test ciążowy -  hCG w moczu10,00

Badania biochemiczne – surowicaCena w zł
Glukoza10,00
Doustny test obciążenia glukozą 75g

 Punkt pobrań może przyjąć pacjenta na badanie testu obciążenia glukozą, jeżeli wynik badania poziomu glukozy we krwi włośniczkowej za pomocą glukometru nie przekracza 126 mg/dl (7,0 mmol/l). Sprawdzenia dokonuje się przed pobraniem krwi. Jeżeli wynik glukozy na czczo przekracza podany próg odstępuję się od wykonania testu obciążenia, a pacjent powinien udać się do lekarza w celu dalszej diagnostyki. 
25,00
Kreatynina10,00
Mocznik10,00
Bilirubina10,00
AspAT10,00
AlAT10,00
GGT10,00
Kwas moczowy10,00
Cholesterol całkowity8,00
HDL8,00
LDL1,00
Trójglicerydy8,00
Lipidogram (CH, TG, HDL, LDL) 22,00
Białko całkowite w surowicy8,00
Albumina w surowicy8,00
Amylaza12,00
Fosfataza alkaliczna (ALP)10,00
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)12,00
Sód8,00
Potas8,00
Wapń całkowity10,00
Magnez12,00
Fosfor12,00
Żelazo12,00
CRP20,00

Badania biochemiczne  - moczCena w zł
Amylaza w moczu (stężenie)12,00
Glukoza w moczu (stężenie)10,00
Białko w moczu (stężenie)10,00
Białko w moczu (dobowe wydalanie)10,00
Fosfor w moczu (dobowe wydalanie)10,00
Kreatynina w moczu (dobowe wydalanie)10,00
Magnez w moczu (dobowe wydalanie)10,00
Kwas moczowy w moczu (dobowe wydalanie)10,00
Mocznik w moczu (dobowe wydalanie)10,00
Potas w moczu (dobowe wydalanie)10,00
Sód w moczu (dobowe wydalanie)10,00
Wapń w moczu (dobowe wydalanie)10,00

Badania biochemiczne - inneCena w zł
Chlorki w pocie40,00

Badania specjalistyczneCena w zł
TSH - hormon tyreotropowy  20,00
FT4 – wolne T420,00
Witamina D całkowita (25-OHD2 i 25-OHD3)50,00

Badania immunologiczneCena w zł
IgA - immunoglobulina A25,00
IgG - immunoglobulina G25,00
IgM - immunoglobulina M25,00
IgE - immunoglobulina E30,00
C3 - Dopełniacz C335,00
C4 - Dopełniacz C435,00
a1 – antytrypsyna (AAT)30,00
RF – czynnik reumatoidalny  15,00
ASO – antystreptolizyna O30,00
Prokalcytonina60,00

 

Badania wirusologiczneCena w zł
HBsAg Antygen WZW typ B20,00
Anty-HCV przeciwciała WZW typ C30,00

Pakiety Badań (korzystne cenowo -10%)

PakietBadaniaCena w zł
PodstawowyMorfologia 5-diff, glukoza, OB, mocz ogólny34,00
bez moczu 25,00
OgólnyMorfologia 5-diff, glukoza, OB, cholesterol całkowity, mocz ogólny41,00
bez moczu 32,00
RozszerzonyMorfologia 5-diff, glukoza, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, OB, białko CRP, sód, potas, mocznik, kreatynina, mocz ogólny107,00
bez moczu 98,00
PediatrycznyMorfologia 5-diff, białko CRP, odczyn antystreptolizynowy (ASO), fosfataza alkaliczna, wapń całkowity, fosfor nieorganiczny, immunoglobulina E, witamina D154,00
LipidowyCholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy22,00
WątrobowyAminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginowa (AST), fosfataza alkaliczna (ALP), gammaglutamylotransferaza (GGT), bilirubina całkowita45,00
Wątrobowy rozszerzonyAminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginowa (AST), fosfataza alkaliczna (ALP), gammaglutamylotransferaza (GGT), bilirubina całkowita, antygen HBs, przeciwciała anty-HCV90,00
Odpornościowy
Morfologia 5-diff, immunoglobuliny A, G, M, E, składniki dopełniacza C3 i C4

166,00

Lista badań wysyłkowych

Badania zlecane podwykonawcom

Informacje szczegółowe dotyczące badań wysyłkowych, tj. czas oczekiwania, sposób przygotowania pacjenta, termin wysyłki, dostępne na miejscu w laboratorium lub telefonicznie.

Badania zlecane podwykonawcomCena w zł
Bilirubina związana (bezpośrednia) 10,00
Bilirubina wolna (pośrednia) 10,00
Cholinoesteraza 7,00
Amoniak 30,00
Lipaza 25,00
Cystatyna C 84,00
Proteinogram 14,0
Ferrytyna 24,0
hs CRP 17,00
Odczyn Waalera-Rosego 12,00
anty-CCP 67,00
CK-MB, aktywność 38,00
hs Troponina I 38,00
CK 13,00
CK-MB, mass 38,00
Mioglobina38,00
NT pro-BNP 95,00
BNP 88,00
Homocysteina 44,00
Apo B 80,00
Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny 86,00
FT3 13,00
T4 13,00
T3 13,00
anty-TPO 29,00
anty-TG 29,00
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) 49,00
Tyreoglobulina 29,00
FSH 18,00
LH 21,00
Estradiol 25,00
Progesteron 19,00
Prolaktyna 21,00
Beta-HCG 26,00
HCG wolna podjednostka beta 44,00
HCG wolna podjednostka beta (standard wg FMF) 108,00
Estriol wolny 27,00
DHEA-SO4 38,00
DHEA 36,00
Testosteron 21,00
Testosteron wolny 40,00
AMH 189,00
Transferyna 36,00
Witamina B12 36,00
Kwas foliowy 36,00
Erytropoetyna 36,00
TIBC 13,00
UIBC 13,00
Hemoglobina glikowana met. HPLC 15,00
Hemoglobina glikowana 15,00
Fruktozamina 88,00
Insulina 26,00
C-peptyd 30,00
Parathormon (intact) 34,00
Kalcytonina 44,00
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 270,00
ACTH 33,00
Kortyzol 26,00
Aldosteron 49,00
Hormon wzrostu 40,00
Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 3pkt: 0, 1, 2h)77,00
ROMA (Ca125+HE4+ROMA)-115,00
HE4 81,00
PSA całkowity 25,00
PSA wolny 34,00
Fosfataza kwaśna sterczowa 13,00
CEA 33,00
AFP 33,00
CA 125 34,00
CA 15-3 34,00
CA 19-9 30,00
TPS 61,00
SCC - Ag 107,00
CYFRA 21-1 107,00
CA 72-4 68,00
S100 81,00
NSE (Neuroswoista enolaza) 81,00
Ceruloplazmina 49,00
Haptoglobina-40,00
HBs przeciwciała 25,00
HBe antygen 44,00
HBe przeciwciała 48,00
HBc przeciwciała całkowite 48,00
HBc przeciwciała IgM 48,00
HAV przeciwciała całkowite 71,00
HAV przeciwciała IgM 61,00
HIV Ag/Ab (Combo) 22,00
Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM11,00
Toxoplasma gondii IgG 34,00
Toxoplasma gondii IgM 34,00
Toxoplasma gondii IgA 75,00
Toxoplasma gondii IgG awidność 80,00
Różyczka (Rubella virus) IgG 41,00
Różyczka (Rubella virus) IgM 41,00
CMV (Cytomegalovirus) IgG 41,00
CMV (Cytomegalovirus) IgM 41,00
CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność 94,00
Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG 44,00
Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM 44,00
EBV (Epstein-Barr virus) IgG 44,00
EBV (Epstein-Barr virus) IgM 44,00
Mononukleoza zakaźna, jakościowo 32,00
EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA 60,00
EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA 60,00
Chlamydia pneumoniae IgA 49,00
Chlamydia trachomatis IgG 49,00
Chlamydia trachomatis IgM 49,00
Chlamydia trachomatis IgA 49,00
Helicobacter pylori IgG 25,00
Helicobacter pylori IgA 53,00
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 49,00
Odra (Morbilli virus) IgG 75,00
Odra (Morbilli virus) IgM 75,00
Ospa (Varicella zoster virus) IgG 67,00
Ospa (Varicella zoster virus) IgM 67,00
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 55,00
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 55,00
Borelioza IgG 42,00
Borelioza IgM 42,00
Borelioza IgG met. Western Blot 102,00
Borelioza IgM met. Western Blot 102,00
Koronawirus SARS-CoV-2, p/c neutralizujące anty-S, ilościowo 122,00
Karbamazepina, ilościowo 38,00
Kwas walproinowy, ilościowo 38,00
PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy 29,00
PPJ (ANA2) met. IIF typ świecenia miano (dsDNA, AMA) 81,00
PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) 108,00
PPJ dsDNA met. IIF 54,00
SLE, półilościowo 40,00
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 76,00
P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 54,00
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 65,00
P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 65,00
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 54,00
P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 71,00
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 65,00
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 65,00
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 103,00
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 65,00
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 65,00
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF108,00
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF76,00
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF76,00
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF130,00
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF 65,00
P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF 65,00
P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 108,00
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA 87,00
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA 87,00
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA 162,00
P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa 79,00
P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa 79,00
P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA149,00
P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG149,00
P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA+ IgG (łącznie)324,00