LOKALIZACJA: Pawilon X “Modrzew”, parter
KONTAKT: tel. (18) 26 760 60 do 68 | wew. 345
GODZINY POBRAŃ:  poniedziałek – piątek w godz. 7.30- 10.00
ODBIÓR WYNIKÓW: poniedziałek – piątek w godz. 7.00-9.00 / 13.00-14.00

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Analityki Pracownia Immunologii Pracownia Mikrobiologii Pracownia Patomorfologii


O pracowniPrzygotowanie do badaniaWyposażenie pracowniCennikDokumenty do pobrania

Kierownik: mgr Mateusz Kuc – diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

KONTAKT :

W ramach Pracowni wykonywane są:

 • Badania biochemiczne na aparacie Cobas Integra 400 Plus:
  • alfa1-antytrypsyna, albumina, fosfataza alkaliczna, aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginowa (AST), amylaza, odczyn antystreptolizynowy (ASO), bilirubina całkowita, składnik dopełniacza C3, składnik dopełniacza C4, wapń całkowity, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, kreatynina, białko CRP, gamaglutamylotransferaza (GGT), glukoza, Immunoglobuliny (IgA, IgM, IgG), żelazo, sód, potas, chlorki, dehydrogenaza mleczanowa (LDH), magnez, fosfor, czynnik RF, białko całkowite, trójglicerydy, kwas moczowy, mocznik
 • Badania immunochemiczne na aparacie Cobas e411:
  • immunoglobulina E, TSH, fT4, antygen HBs, przeciwciała anty-HCV, witamina D-metabolit 25(OH)
 • Morfologia krwi obwodowej na aparacie Sysmex Xn-550:
  • morfologia z 5-cio częściowym rozdziałem leukocytów, morfologia podstawowa
 • Badania koagulologiczne na aparacie Coag Chrom 3003:
  • czas protrombinowy (PT, PT-INR), czas koalinowo-kefalinowy (APTT), fibrynogen
 • Badanie ogólne moczu na aparacie Mission U500:
  • badanie właściwości fizyko-chemicznych wraz z oceną osadu moczu
 • Badania koproskopowe:
  • badanie kału w kierunku obecności pasożytów, na krew utajoną i na stopień strawienia pokarmów, badanie wymazów okołoodbytniczych w kierunku obecności jaj owsików
 • Referencyjne badanie chlorków w pocie:
  • metodą jontoforezy pilokarpinowej – diagnostyka mukowiscydozy

Przygotowanie do badania krwi – zalecenia ogólne

 • jeżeli nie ma innych wskazań badania należy wykonywać rano, między godziną 700 a 1000
 • osoba badana powinna być na czczo, tzn. po minimum 10-12 godzinnej przerwie od spożywania posiłku i płynów. W razie konieczności dopuszcza się spożycie niewielkiej objętości wody bez dodatków
 • po południu i wieczorem w dniu poprzedzającym badanie, nie należy spożywać obfitych posiłków
 • bezpośrednio przed badaniem należy unikać dużego wysiłku fizycznego, stresu i palenia papierosów
 • w przypadku przyjmowania leków, należy skonsultować z lekarzem czas ich zażycia w dniu pobrania

Przygotowanie do badania kału na krew utajoną
 • grudki kału pobranego z dwóch miejsc stolca należy przenieść do jednorazowego pojemnika
 • pojemnik dostarczyć do laboratorium, w możliwie najkrótszym czasie
 • nie należy wykonywać badania podczas menstruacji, leczenia stomatologicznego, krwawienia z dziąseł
 • metoda nie wymaga diety bezmięsnej
Przygotowanie do badania kału w kierunku pasożytów
 • przed planowanym badaniem kału osoba badana powinna zaopatrzyć się w plastikowy, jednorazowy pojemnik (dostępne w aptekach)
 • zaleca się pobieranie nie wcześniej niż 2 tygodnie po zakończeniu kuracji antybiotykowej
 • do defekacji nie należy używać czopków
 • świeży kał pobiera się z kilku miejsc za pomocą szpatułki (w nakrętce) do pojemnika, w ilości odpowiadającej wielkości orzecha włoskiego
 • należy unikać zanieczyszczenia materiału moczem
 • pojemnik należy szczelnie zamknąć, podpisać nazwiskiem, imieniem i numerem PESEL
 • jeżeli nie ma możliwości dostarczenia materiału do laboratorium bezpośrednio po pobraniu należy materiał przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze lodówki jednak nie dłużej niż 24 godziny
 • kał na badanie parazytologiczne pobiera się 3-krotnie w odstępach 3-5 dniowych
Dobowa zbiórka moczu (DZM)
 • przed planowanym badaniem moczu należy zaopatrzyć się w dwa pojemniki: jeden o pojemności 2-3 l i drugi standardowy o pojemności 50-100 ml
 • pierwszą poranną porcję moczu należy odrzucić. Zapisać godzinę. Od tej godziny przez całą dobę zbierać mocz do większego naczynia, które przez cały czas prowadzenia zbiórki powinno znajdować się w chłodnym i ciemnym miejscu
 • dobowa zbiórka moczu kończy się zebraniem pierwszej porannej porcji moczu dnia następnego, należy zanotować dokładną godzinę oddania ostatniej porcji moczu
 • zmierzyć dokładnie objętość zebranego moczu
 • po starannym wymieszaniu, przelać część moczu do naczynia o pojemności 50-100 ml,
 • pojemnik dokładnie zakręcić, opisać nazwiskiem, imieniem i numerem PESEL; wpisać objętość zebranego moczu, godzinę rozpoczęcia i zakończenia zbiórki
 • naczynie z próbką moczu dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie (maksymalnie do 2 godzin od momentu zakończenia zbiórki)
 • jeżeli z jakiejś przyczyny, choćby jedna porcja moczu, oddana w czasie dokonywanej zbiórki nie została przeniesiona do pojemnika zbiorczego, badanie nie będzie dokładne. W takim przypadku zbiórkę moczu należy rozpocząć od początku
Przygotowanie do badania ogólnego moczu
 • przed planowanym badaniem moczu należy zaopatrzyć się w jednorazowy pojemnik do badania moczu (dostępny w aptece), nie przyjmujemy moczu pobranego do innych pojemników (słoiki, butelki itp.)
 • przed pobraniem moczu do badań laboratoryjnych należy unikać wysiłku fizycznego
 • co najmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej
 • nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji
 • w przypadku wykonania badania moczu u dzieci dopuszcza się pobieranie materiału do specjalnych woreczków (dostępne w aptece), który po napełnieniu należy umieścić w jednorazowym pojemniku
 • mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów  płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła). Nie należy stosować w tym celu specjalnych środków dezynfekcyjnych i odkażających, jednorazowych chusteczek nawilżających
 • do badania ogólnego należy przynieść pierwszą poranną próbkę moczu pobranego z tzw. środkowego strumienia: pierwszą porcję moczu oddać do toalety, a następnie porcję ok 50 ml oddać do pojemnika
 • pojemnik dokładnie zakręcić i opisać nazwiskiem, imieniem i numerem PESEL
 • mocz dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie (maksymalnie do 2 godzin od momentu pobrania)
Przygotowanie do badania krwi na lipidogram (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy)
 • zalecane jest, aby w okresie 1-2 tygodni poprzedzających badanie stosować normalną, zrównoważoną dietę i nie stosować głodówek
 • na 2-3 dni przed badaniem należy wstrzymać się od spożycia alkoholu
 • w dniu poprzedzającym badanie ostatni posiłek (lekko strawna kolacja) powinien być przyjęty około godziny 1700-1800
 • w dniu badania osoba badana powinna być na czczo
Przygotowanie do wykonania testu tolerancji glukozy (krzywa cukrowa)

Materiał na badanie doustnego testu obciążenia glukozą (krzywa cukrowa) pobierany jest do godziny 8:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 18 2676060 wew. 345)

Doustny test tolerancji glukozy – kwalifikacja do badania

Punkt pobrań może przyjąć pacjenta na badanie testu obciążenia glukozą, jeżeli wynik badania poziomu glukozy we krwi włośniczkowej za pomocą  glukometru  nie przekracza 126 mg/dl (7,0 mmol/l). Sprawdzenia dokonuje się przed pobraniem krwi. Jeżeli wynik glukozy na czczo przekracza podany próg odstępuję się od wykonania testu obciążenia, a pacjent powinien udać się do lekarza w celu dalszej diagnostyki.

Aby test był miarodajny konieczne jest spełnienie poniższych warunków:

 • na 8 – 12 godzin przed planowanym badaniem należy powstrzymać się od przyjmowania posiłków i napojów oraz palenia papierosów
 • krew do badania pobiera się dwukrotnie lub trzykrotnie: na czczo i po 120 minutach lub na czczo, po 60 i po 120 minutach od obciążenia glukozą
 • po pierwszym pobraniu krwi osoba badana otrzymuje roztwór glukozy (dorośli 75,0g bezwodnej glukozy, dzieci 1,75g bezwodnej glukozy na kilogram masy ciała rozpuszczonej w 200-300 ml wody), który należy wypić w ciągu 5 minut
 • następnie krew pobiera się po 120 minutach lub po 60 i po 120 minutach od podania glukozy
 • w trakcie trwania testu nie wolno oddalać się z miejsca przeprowadzania badania, należy unikać wysiłku fizycznego i umysłowego
 • w przypadku pojawienia się złego samopoczucia w trakcie testu, fakt ten należy zgłosić personelowi przeprowadzającemu test
Roche Cobas Integra 400 plus – automatyczny system pomiarowy  do analiz płynów ustrojowych, surowicy i osocza dający możliwość oznaczeń biochemicznych, poziomu białek specyficznych oraz oznaczania jonów . Łączy w sobie cztery techniki pomiarowe spektrofotometrię, turbidymetrię, polaryzację fluorescencyjną i potencjometrię jonoselektywną. Wysoka wydajność rzędu 400 testów na godzinę pozwala zarówno na pracę rutynową i jak i cito.

Roche Cobas e411 w pełni zautomatyzowany analizator  wykonujący badania z zakresu immunochemii. Przeznaczony jest do oznaczeń ilościowych jak i jakościowych wykonywanych w materiale biologicznym. Wysoką jakość oznaczeń zapewnia zastosowanie elektrochemiluminescencji jako metody pomiarowej oraz duża wydajność  umożliwiająca wykonanie 85 testów na godzinę.


Sysmex Xn-550
Automatyczny analizator hematologiczny służący do 5-częściowego rozdziału elementów morfotycznych krwi obwodowej. Urządzenie przeprowadza analizę 28 parametrów próbki krwi. XN-550 jest w stanie przeprowadzić  identyfikację, analizę ilościową oraz wskaźnikową istotnych składników krwi i płynów z jam ciała wykorzystując impedancję, rozproszenie światła lasera oraz oznaczanie fluerescencyjne.


Coag Chrom  3003nowoczesny,  koagulometr wykonujący wszystkie oznaczenia koagulologiczne metodami: chronometryczną i chromogenną.  Aparat przeznaczony do badań układu krzepnięcia: PT-INR, APTT oraz fibrynogenu.


Mission U500półautomatyczny fotometr analizujący paski do badania moczu. Cykl pomiarowy jednego paska trwa ok 7 sekund. Mission U500 został wyposażony w funkcje automatycznej kalibracji i autotestu systemu. W analizatorze można wyróżnić strefę ładowania pasków, drukarkę termiczną, ekran LCD oraz dostępny w części bocznej pojemnik na odpady


Chlorimetr 200 el niewielki analizator chlorków, umożliwiający szybkie i dokładne oznaczanie stężenia jonów Cl w mikro próbkach o objętości 200µl. Analizator służy do oznaczania jonów chlorkowych w próbkach potu w celu diagnostyki mukowiscydozy.


Multitronic MT-3 – uniwersalny 2-kanałowy aparat do elektroterapi. Służy do pozyskiwania potu od pacjentów metodą jonoforezy pilokarpinowej.


Cennik dla osób prywatnych

Cennik

Cennik obowiązuje od 08.03.2024 r.

 

Badania hematologiczneCena w zł
Morfologia 28 parametrów12,00
OB-Odczyn Biernackiego10,00
Retikulocyty15,00

KoaguologiaCena w zł
Czas protrombinowy (PT-INR)12,00
Czas  częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)12,00
Fibrynogen12,00

Badania ogólnoanalityczneCena w zł
Mocz ogólny (z analizą osadu)12,00
Kał na pasożyty20,00
Kał na krew utajoną (bez diety)15,00
Kał na stopień strawienia20,00
Wymaz na owsiki15,00
Test ciążowy -  hCG w moczu15,00

Badania biochemiczne – surowicaCena w zł
Glukoza10,00
Doustny test obciążenia glukozą 75g

 Punkt pobrań może przyjąć pacjenta na badanie testu obciążenia glukozą, jeżeli wynik badania poziomu glukozy we krwi włośniczkowej za pomocą glukometru nie przekracza 126 mg/dl (7,0 mmol/l). Sprawdzenia dokonuje się przed pobraniem krwi. Jeżeli wynik glukozy na czczo przekracza podany próg odstępuję się od wykonania testu obciążenia, a pacjent powinien udać się do lekarza w celu dalszej diagnostyki. 
30,00
Kreatynina10,00
Mocznik10,00
Bilirubina10,00
AspAT10,00
AlAT10,00
GGT10,00
Kwas moczowy10,00
Cholesterol całkowity10,00
HDL10,00
LDL
 Parametr wyliczany, wymaga dodatkowego zlecenia badań na cholesterol całkowity, HDL oraz trójglicerydy. 
1,00
Trójglicerydy10,00
Lipidogram (CH, TG, HDL, LDL) 26,00
Białko całkowite w surowicy10,00
Albumina w surowicy10,00
Amylaza14,00
Fosfataza alkaliczna (ALP)10,00
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)12,00
Sód8,00
Potas8,00
Wapń całkowity12,00
Magnez12,00
Fosfor12,00
Żelazo12,00
CRP25,00

Badania biochemiczne  - moczCena w zł
Amylaza w moczu (stężenie)14,00
Glukoza w moczu (stężenie)12,00
Białko w moczu (stężenie)12,00
Białko w moczu (dobowe wydalanie)12,00
Fosfor w moczu (dobowe wydalanie)12,00
Kreatynina w moczu (dobowe wydalanie)12,00
Magnez w moczu (dobowe wydalanie)12,00
Kwas moczowy w moczu (dobowe wydalanie)12,00
Mocznik w moczu (dobowe wydalanie)12,00
Potas w moczu (dobowe wydalanie)12,00
Sód w moczu (dobowe wydalanie)12,00
Wapń w moczu (dobowe wydalanie)12,00

Badania biochemiczne - inneCena w zł
Chlorki w pocie40,00

Badania specjalistyczneCena w zł
TSH - hormon tyreotropowy  25,00
FT4 – wolne T425,00
Witamina D całkowita (25-OHD2 i 25-OHD3)60,00

Badania immunologiczneCena w zł
IgA - immunoglobulina A30,00
IgG - immunoglobulina G30,00
IgM - immunoglobulina M30,00
IgE - immunoglobulina E35,00
C3 - Dopełniacz C335,00
C4 - Dopełniacz C435,00
a1 – antytrypsyna (AAT)30,00
RF – czynnik reumatoidalny  20,00
ASO – antystreptolizyna O30,00
Prokalcytonina60,00

Badania wirusologiczneCena w zł
HBsAg Antygen WZW typ B25,00
Anty-HCV przeciwciała WZW typ C35,00

Pakiety Badań (korzystne cenowo -10%)

PakietBadaniaCena w zł
PodstawowyMorfologia 5-diff, glukoza, OB, mocz ogólny39,00;
bez moczu: 28,00
OgólnyMorfologia 5-diff, glukoza, OB, cholesterol całkowity, mocz ogólny48,00;
bez moczu 37,00
RozszerzonyMorfologia 5-diff, glukoza, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, OB, białko CRP, sód, potas, mocznik, kreatynina, mocz ogólny122,00;
bez moczu 111,00
PediatrycznyMorfologia 5-diff, białko CRP, odczyn antystreptolizynowy (ASO), fosfataza alkaliczna, wapń całkowity, fosfor nieorganiczny, immunoglobulina E, witamina D176,00
LipidowyCholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy26,00
WątrobowyAminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginowa (AST), fosfataza alkaliczna (ALP), gammaglutamylotransferaza (GGT), bilirubina całkowita45,00
Wątrobowy rozszerzonyAminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginowa (AST), fosfataza alkaliczna (ALP), gammaglutamylotransferaza (GGT), bilirubina całkowita, antygen HBs, przeciwciała anty-HCV99,00
Odpornościowy
Morfologia 5-diff, immunoglobuliny A, G, M, E, składniki dopełniacza C3 i C4

186,00

Cennik dla podmiotów leczniczych, z którymi Oddział Terenowy Instytutu zawiera umowy

Wysokość opłat za badania dla podmiotów leczniczych (szpitali, SP ZOZ, itp.), z którymi Oddział Terenowy Instytutu zawiera umowy
Nazwa badaniaCena w zł
Badania hematologiczne
Morfologia 18 parametrów8,00
Morfologia 28 parametrów10,00
OB - Odczyn Biernackiego 8,00
Retikulocyty 15,00
Koaguologia
Czas protrombinowy (PT-INR)10,00
Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)10,00
Fibrynogen10,00
Badania ogólnoanalityczne
Mocz ogólny (z analizą osadu)10,00
Kał na pasożyty15,00
Kał na krew utajoną (bez diety)15,00
Kał na stopień strawienia15,00
Wymaz na owsiki10,00
Test ciążowy - hCG w moczu10,00
Badania biochemiczne - surowica
Glukoza8,00
Doustny test obciążenia glukozą 75g25,00
Kreatynina8,00
Mocznik8,00
Bilirubina8,00
AspAT8,00
AlAT8,00
GGT8,00
Kwas moczowy8,00
Cholesterol całkowity8,00
HDL 8,00
LDL1,00
Trójglicerydy8,00
Białko całkowite 8,00
Albumina 8,00
Amylaza12,00
Fosfataza alkaliczna (ALP)8,00
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)12,00
Sód8,00
Potas8,00
Wapń całkowity8,00
Magnez12,00
Fosfor12,00
Żelazo12,00
CRP22,00
Badania specjalistyczne
TSH - hormon tyreotropowy 20,00
FT4 – wolne T420,00
Witamina D całkowita (25-OHD2 i 25-OHD3)50,00
Badania immunologiczne
IgA - immunoglobulina A25,00
IgG - immunoglobulina G25,00
IgM - immunoglobulina M25,00
IgE - immunoglobulina E25,00
C3 - Dopełniacz C335,00
C4 - Dopełniacz C435,00
a1 – antytrypsyna (AAT)30,00
RF – czynnik reumatoidalny 15,00
ASO – antystreptolizyna O30,00
Prokalcytonina60,00
Badania wirusologiczne
HBsAg Antygen WZW typ B20,00
Anty-HCV przeciwciała WZW typ C30,00

Cennik badań wysyłkowych

Badania zlecane podwykonawcom

Informacje szczegółowe dotyczące badań wysyłkowych, tj. czas oczekiwania, sposób przygotowania pacjenta, termin wysyłki, dostępne na miejscu w laboratorium lub telefonicznie.

Badania zlecane podwykonawcomCena w zł
Bilirubina związana (bezpośrednia) 13.00
Bilirubina wolna (pośrednia) 13.00
Cholinoesteraza 9.00
Lipaza 32.00
Cystatyna C 103.00
Proteinogram 18.00
Ferrytyna 31.00
hs CRP 21.00
CRP, ilościowo 13.00
Prokalcytonina, ilościowo 119.00
Prokalcytonina, półilościowo 95.00
Odczyn Waalera-Rosego 15.00
anty-CCP 86.00
CK-MB, aktywność 50.00
hs Troponina I 48.00
CK 17.00
CK-MB, mass 50.00
Mioglobina48.00
NT pro-BNP 124.00
BNP 114.00
Homocysteina 57.00
Apo B 98.00
Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny 106.00
fT3 17.00
T4 17.00
T3 17.00
anty-TPO 37.00
anty-TG 37.00
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) 64.00
Tyreoglobulina 37.00
FSH 24.00
LH 27.00
Estradiol 32.00
Progesteron 25.00
Prolaktyna 27.00
Beta-HCG 54.00
HCG wolna podjednostka beta 44.00
HCG wolna podjednostka beta (standard wg FMF) 134.00
Estriol wolny 34.00
DHEA-SO4 50.00
DHEA 45.00
Testosteron 27.00
Testosteron wolny 51.00
AMH 246.00
Transferyna 45.00
Witamina B12 46.00
Kwas foliowy 46.00
Erytropoetyna 44.00
TIBC 16.00
UIBC 16.00
Hemoglobina glikowana met. HPLC 20.00
Hemoglobina glikowana 20.00
Fruktozamina 109.00
Insulina 34.00
C-peptyd 38.00
Parathormon (intact) 44.00
Kalcytonina 54.00
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 334.00
ACTH 43.00
Kortyzol 34.00
Aldosteron 61.00
Hormon wzrostu 50.00
Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 3pkt: 0, 1, 2h)101.00
ROMA (Ca125+HE4+ROMA)-145.00
HE4 102.00
PSA całkowity 32.00
PSA wolny 44.00
PSA panel 80.00
CEA 43.00
AFP 43.00
CA 125 44.00
CA 15-3 44.00
CA 19-9 38.00
TPS 116.00
SCC - Ag 138.00
CYFRA 21-1 132.00
CA 72-4 87.00
S100 102.00
NSE (Neuroswoista enolaza) 105.00
Ceruloplazmina 61.00
Haptoglobina-50.00
HBs przeciwciała 32.00
HBe antygen 54.00
HBe przeciwciała 60.00
HBc przeciwciała całkowite 61.00
HBc przeciwciała IgM 61.00
HAV przeciwciała całkowite 92.00
HAV przeciwciała IgM 76.00
HIV Ag/Ab (Combo) 29.00
HTLV I/II, przeciwciała 218.00
Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM14.00
Toxoplasma gondii IgG 44.00
Toxoplasma gondii IgM 44.00
Toxoplasma gondii IgA 92.00
Toxoplasma gondii IgG awidność 98.00
Różyczka (Rubella virus) IgG 53.00
Różyczka (Rubella virus) IgM 53.00
CMV (Cytomegalovirus) IgG 53.00
CMV (Cytomegalovirus) IgM 53.00
CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność 121.00
Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG 54.00
Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM 54.00
EBV (Epstein-Barr virus) IgG 56.00
EBV (Epstein-Barr virus) IgM 56.00
Mononukleoza zakaźna, jakościowo 40.00
EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA 74.00
EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA 74.00
Chlamydia pneumoniae IgA 63.00
Chlamydia trachomatis IgG 63.00
Chlamydia trachomatis IgM 61.00
Chlamydia trachomatis IgA 63.00
Helicobacter pylori IgG 31.00
Helicobacter pylori IgA 66.00
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 61.00
Odra (Morbilli virus) IgG 98.00
Odra (Morbilli virus) IgM 98.00
Ospa (Varicella zoster virus) IgG 85.00
Ospa (Varicella zoster virus) IgM 86.00
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 72.00
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 72.00
Borelioza IgG 55.00
Borelioza IgM 55.00
Borelioza IgG met. Western Blot 145.00
Borelioza IgM met. Western Blot 131.00
Karbamazepina, ilościowo 50.00
Kwas walproinowy, ilościowo 50.00
PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy 58.00
PPJ (ANA2) met. IIF typ świecenia miano (dsDNA, AMA) 105.00
PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) 144.00
PPJ dsDNA met. IIF 70.00
SLE, półilościowo 50.00
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 102.00
P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 67.00
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 80.00
P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 85.00
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 67.00
P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 87.00
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 85.00
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 85.00
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 160.00
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 80.00
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 80.00
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF134.00
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF98.00
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF95.00
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF203.00
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF 80.00
P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF 80.00
P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 134.00
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA 112.00
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA 112.00
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA 218.00
P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa 98.00
P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa 98.00