LOKALIZACJA: Pawilon VI, pierwsze piętro
KONTAKT: tel. (18) 26 760 60 do 68 + wew…
 
Nazwa Pracowni
Telefon
Godziny przyjmowania pacjentów
Pracownia Rentgenodiagnostyki
344
poniedziałek i czwartek w godz. 7:00 - 19:00
Pracownia Elektrokardiografii
344
poniedziałek - piątek w godz. 11:00 - 12:00
Pracownia Ultrasonografii
396
poniedziałek, środa i czwartek w godz. 10:00 - 12:30
Pracownia Tomografii Komputerowej
476, 252
wtorek i piątek w godz. 9:00 - 12:30
terminy należy ustalać telefonicznie
Rejestracja do Pracowni Tomografii Komputerowej
254
poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 14:35
 

O ZakładzieDla pacjentaCennikINFORMACJE I ZGODY

Pracownie w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej:

 

Świadczymy usługi w zakresie:
– badań na podstawie umów z wybranymi z placówkami
– badań płatnych (EKG)

 

Do wykonania badań RTG i Tomografii wymagane jest  skierowanie


Zakres badań TK:
• głowa i szyja,
• zatoki,
• klatka piersiowa,
• jama brzuszna,
• miednica,
• kończyny,
• kręgosłup.

Zakres badań USG:
• klatka piersiowa – płuca, opłucna, śródpiersie,
• jama brzuszna, układ moczowo-płciowy,
• bioderka u dzieci,
• piersi,
• tarczyca,
• stawy (bark, kolano, staw skokowy itd.).

Zakres badań RTG:

• obejmuje badania całego ciała pacjenta z wyjątkiem badań stomatologicznych oraz urografii i angiografii.

Pracownia Rentgenodiagnostyki

Pracownia Tomografii Komputerowej

 

Pracownia Ultrasonografii

Tomografia komputerowa - informacja dla pacjentów i opiekunów

INFORMACJA O TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ DLA PACJENTÓW I ICH OPIEKUNÓW

Tomografia komputerowa (TK) to dokładna metoda badania radiologicznego, między innymi narządów klatki piersiowej. Wskazaniem do niej jest konieczność uzyskania informacji niemożliwych do osiągnięcia klasycznym zdjęciem rentgenowskim klatki piersiowej. Te wskazania lekarz prowadzący uzgadnia z lekarzem radiologiem.

Na badanie pacjent zgłasza się do Pracowni Tomografii Komputerowej pod opieką pielęgniarki. Po zwolnieniu miejsca osoba badana jest zapraszana do Pracowni. Dzieci są zapraszane z rodzicem.

Badanie jest wykonywane przez technika elektroradiologii pod nadzorem lekarza radiologa i trwa zwykle (łącznie z czynnościami przygotowawczymi) od kilku do kilkunastu minut. W czasie badania pacjent leży nieruchomo na plecach, na specjalnym stole, przesuwającym się przez tzw. okole aparatu. Badany może być proszony o wstrzymanie oddechu na kilka-kilkanaście sekund. Jeżeli zatrzymanie oddechu jest niemożliwe wówczas prosi się pacjenta o możliwie najspokojniejsze

oddychanie podczas wykonywania badania. Pacjent i ewentualnie opiekun, przebywający wraz z dzieckiem w pokoju badań, mają stałą możliwość kontaktu z technikiem i lekarzem przez prosty system komunikacji głosowej zainstalowany w aparacie, tzw. intercom.

W przypadku małych dzieci, które nie będą w stanie nieruchomo leżeć w czasie badania, konieczne jest wykonanie badania w głębokiej sedacji / znieczuleniu ogólnym. W tym przypadku rodzic może być przy dziecku tylko we wstępnej fazie znieczulania, a na czas wykonywania badania zostanie poproszony o opuszczenie Pracowni. Jeżeli obecność rodzica zapewni dobrą współpracę dziecka przy badaniu wówczas, po założeniu fartucha ochronnego, rodzic może pozostać z dzieckiem – ze względu na narażenie na niewielką ilość promieniowania rentgenowskiego jest to niemożliwe w przypadku kobiet w ciąży. RODZIC DECYDUJĄCY SIĘ NA OBECNOŚĆ PRZY DZIECKU W CZASIE WYKONYWANIA BADANIA AKCEPTUJE RYZYKO ZWIĄZANE Z NARAŻENIEM NA PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE.

Część tomografii komputerowych wymaga dożylnego podania środka kontrastowego. Wiąże się to z koniecznością założenia wkłucia obwodowego – wenflonu – zakładanego przez pielęgniarki przed badaniem. Przez wenflon będzie podawany kontrast co wiąże się z niewielkim ryzykiem wystąpienia reakcji niepożądanych. Większość opisywanych powikłań jest lekka, niegroźna dla zdrowia i życia. U jednego na 100-200 pacjentów stwierdza się umiarkowane reakcje niepożądane, nie zagrażające życiu, ale wymagające leczenia. Reakcje ciężkie stanowiące zagrożenie dla życia występują niezwykle rzadko. W przypadku badania z dożylnym podaniem środka kontrastowego oraz badań wykonywanych w znieczuleniu ogólnym pacjent powinien być na czczo (nie przyjmować pokarmów stałych i/lub mleka co najmniej 6 godzin przed badaniem). W celu odpowiedniego nawodnienia organizmu należy wypić zaleconą przez pielęgniarki objętość wody, ale najpóźniej 2 godziny przed planowanym badaniem. W czasie wykonywania tomografii osoba badana powinna natychmiast zgłosić wszelkie nietypowe odczucia. Najczęściej podczas podawania kontrastu pacjenci zgłaszają metaliczny smak w ustach, uczucie rozchodzącego się po całym ciele ciepła, rzadko nudności oraz wrażenie parcia na mocz. Te objawy ustępują bardzo szybko po zakończeniu badania, zwykle przed opuszczeniem Pracowni. W razie wystąpienia innych objawów badanie może być w każdej chwili przerwane, w celu oceny tych objawów i wdrożenia właściwego postępowania medycznego. Badanie może być również przerwane z przyczyn technicznych np. awarii aparatu. Po badaniu pacjent wraca pod opieką pielęgniarki na macierzysty oddział. Działania niepożądane po podaniu kontrastu:
 1. Ostre działania niepożądane występują do 1 godziny po wstrzyknięciu środka cieniującego i dzielą się na:
  • łagodne: nudności, łagodne wymioty, pokrzywka, świąd skóry;
  •  umiarkowane: nasilone wymioty, wyraźna pokrzywka, skurcz oskrzeli, obrzęk twarzy/krtani;
  • poważne: wstrząs hipotensyjny, zatrzymanie oddechu/akcji serca, drgawki.
 2. Opóźnione reakcje niepożądane występują od 1 godziny do 1 tygodnia od podania środka cieniującego i należą do nich: wysypka, rumień, świąd skóry, nudności, wymioty, bóle głowy.
 3. Wynaczynienie środka kontrastowego: obrzęk, zaczerwienienie, bolesność – szczyt nasilenia objawów po 24- 48 h.
Szanowni Państwo wszystkie zaobserwowane u Państwa i/lub dziecka objawy po wykonaniu tomografii komputerowej prosimy zgłaszać pielęgniarce lub lekarzowi.

 

Informacja o wpływie wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności na zdrowie ludzi i na środowisko - 2022 rok

Informacja o wpływie wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności na zdrowie ludzi i na środowisko – 2023 rok

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju

Podstawa prawna: Ustawa Prawo atomowe z dn. 29 listopada 2000 r. (z późniejszymi zmianami)

Informujemy, iż Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące na podstawie zezwolenia MPWIS;
 • uruchamianiu medycznej pracowni rentgenowskiej na podstawie zezwolenia MPWIS;
 • zgody na prowadzenie działalność związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych  na podstawie zezwolenia (MPWIS).

Obszary, w których stosowane jest promieniowanie jonizujące:

 • Rentgenodiagnostyka (Radiografia konwencjonalna)
 • Tomografia komputerowa
 1. Zapewnienie bezpieczeństwa ogółu ludności i pracowników.

Wszelkie czynniki ryzyka związane z działaniem promieniowania jonizującego dla wszystkich wymienionych działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, są redukowane poprzez zapewnienie pacjentom i pracownikom środków ochrony indywidualnej, wskazanych przez nadzorującego inspektora ochrony radiologicznej (fartuchy, osłony na tarczycę, okulary, gogle itp). Osłony te wykonane są z materiału o odpowiednim równoważniku Pb we wszystkich komórkach organizacyjnych, w których wykonywane są procedury z zastosowaniem promieniowania jonizującego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby biorące udział w medycznych procedurach z zastosowaniem promieniowania jonizującego są zakwalifikowane do kategorii B oraz objęte okresowymi pomiarami dawki i kontrolą narażenia (dawkomierze indywidualne na całe ciało).

Dla wszystkich urządzeń radiologicznych, przeprowadzane są okresowe testy podstawowe oraz coroczne testy specjalistyczne, jak również cykliczne przeglądy serwisowe, zgodnie z obowiązującymi w tut. Oddziale Terenowym procedurami oraz zaleceniami producentów. Dla aparatu RTG przyłóżkowego, przeprowadzane zostały również pomiary rozkładu mocy dawki wokół aparatu, tak, aby określić strefy narażenia na promieniowanie podczas badania.

Bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i osób spoza Oddziału Terenowego, zapewniają właściwie dobrane osłony stałe, co potwierdzają pomiary dozymetryczne dla odpowiednich parametrów ekspozycji, zgodnych z zatwierdzonymi projektami osłon stałych. Wszystkie pracownie, w których stosuje się promieniowanie jonizujące, spełniają więc wymagania ochrony radiologicznej, a projekty osłon stałych dla tych pracowni zostały pozytywnie zaopiniowane przez MPWIS. Skuteczność tych osłon potwierdzają wyniki pomiarów dozymetrycznych.

Personel uprawniony do realizacji procedur medycznych z zastosowaniem promieniowania jonizującego podlega obowiązkowym szkoleniom, zarówno z zakresu szeroko rozumianej ochrony radiologicznej, jak i ochrony radiologicznej pacjenta.

Wszystkie procedury radiologiczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego realizowane są z uwzględnieniem najwyższej troski o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu zatrudnionego w warunkach narażenia na to promieniowanie.

 1. Działalność medyczna z wykorzystaniem promieniowania jonizującego realizowana jest w obszarze rentgenodiagnostyki.

Działalność wykonywana w zakresie rentgenodiagnostyki nie prowadzi do zwiększonego narażenia na promieniowanie jonizujące.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zmierzone wartości dawek efektywnych nie przekroczyły wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego dopuszczalnych wartości dawek granicznych wynoszących dla:

 • pracowników: 20 mSv/rok,
 • ogółu ludności: 1 mSv/rok

 W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano sytuacji awaryjnych dotyczących stosowania promieniowania jonizującego.

Działalność z zakresu zastosowania promieniowania jonizującego prowadzona jest zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, Dz.U.2023.0.1173 t.j. – Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

PLIK PDF

 

Pracownia Elektrokardiografii, Pracownia Ultrasonografii
(Obowiązuje od 08.03.2024 r.)

EKG
Rodzaj badaniaNowa cena
EKG (bez opisu)30,00

Badania realizowane na podstawie umów zawartych z innymi podmiotami leczniczymi.