Zgodnie z §75 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) informujemy, że Oddział Terenowy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju planuje zniszczenie dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjentów hospitalizowanych w tutejszym Oddziale Terenowym w 1999 roku. 

Dokumentacja medyczna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci pacjenta – osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej planowanej do zniszczenia, mogą ją odebrać po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w Dziale Statystyki i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej (Wzór w załączeniu)

Odbiór dokumentacji możliwy będzie do dnia 30.06.2020 r. po osobistym stawiennictwie w Dziale Statystyki i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej i okazaniu dokumentu tożsamości, wykazaniu uprawnienia do jej odbioru oraz własnoręcznym pokwitowaniu odbioru lub po przedłożeniu pisemnego upoważnienia.

Wszelkich informacji dotyczących możliwości odbioru dokumentacji medycznej planowanej do zniszczenia można uzyskać pod numerem; tel. 18 26 76 060 wew. 274.

Dyrekcja Oddziału Terenowego
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (pdf)