Logo Oddziału Terenowego Instytutu

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju 
ul. Profesora Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój  tel. (18) 2676060; fax (18) 2676069

Informuje o siódmej zmianie terminu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie: alergologii / chorób płuc / chorób płuc dzieci / pediatrii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju (CPV 85121200-5).

Symbol: KO-2/ALERG/CHOROBY PŁUC/PEDIAT/2023

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opisanych:

Oferta na:
„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie: alergologii / chorób płuc / chorób płuc dzieci / pediatrii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju.
Nie otwierać przed dniem 25 stycznia 2024 r. godz. 1215.”

w terminie do 25 stycznia 2024 r. do godz. 1100 w Sekretariacie Dyrekcji Oddziału Terenowego Instytutu w budynku Administracji, pok. nr 103, codziennie w godz. 700 do 1400.
Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25 stycznia 2024 r. o godz. 1215 w Sali Konferencyjnej w budynku MODRZEW (Paw. X) Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju, ul. Profesora Rudnika 3B.

Pozostałe zapisy dokumentacji konkursowej nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
ODDZIAŁU TERENOWEGO

INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
w RABCE-ZDROJU
mgr Maria Dunaj

INFORMACJA O SIÓDMEJ ZMIANIE TERMINU (PDF)